>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهشهای زراعی ایران   
سال:1391 - دوره:10 - شماره:2


  tick  مقایسه راندمان جذب، مصرف و بهره وری تشعشع در سیستم های تک کشتی و چندکشتی کلزا (Brassica Napus L.)، لوبیا (Phaseous Vulgaris L.) و ذرت (Zea Mays L.) - صفحه:256-269

  tick  ارزیابی مولکولی مقاومت به علف‌کش‌های آریلوکسی فنوکسی پروپیونات در توده‌های یولاف ‌وحشی زمستانه (Avena Ludoviciana Duriu. ) مزارع گندم استان خوزستان - صفحه:270-274

  tick  بررسی سطح سودمندی باکتری‌های ازتوباکتر (Azotobacter Chroococcum) و آزوسپریلوم (Azospirillum Brasilense) بر شاخص‌های رشد، عملکرد و سیستم ریشه‌ای گیاه‌زراعی جو رقم ریحان (Hordeum Vulgare Cv Reyhan) - صفحه:277-283

  tick  بررسی عملکرد دانه و شاخصهای رشدی ذرت تحت تاثیر الگوی کاشت و مصرف علف‌کش - صفحه:284-291

  tick  گزینش برای تحمل به یخ زدگی نخود (Cicer Arietinum L.) در شرایط این ویترو - صفحه:292-298

  tick  بررسی تاثیر تسریع کننده‌ها بر بنیه بذر و خصوصیات جوانه‌زنی گیاه دارویی سیاه‌دانه (Nigella Sativa L.) تحت تنش‌شوری - صفحه:299-310

  tick  تاثیر تنش‌خشکی و شوری بر خصوصیات جوانه‌زنی بذر سس(Cuscuta Campestris) - صفحه:311-320

  tick  بررسی تاثیر سطوح مختلف کودهای نیتروژن و فسفر بر عملکرد کمی و کیفی بابونه آلمانی (Matricaria Recutita) - صفحه:321-326

  tick  ارزیابی کارایی جذب و مصرف نیتروژن در کشت مخلوط تاخیری گندم زمستانه و ذرت - صفحه:327-334

  tick  اثرات دما و شوری بر ویژگی‌های جوانه‌زنی و رشد گیاهچه توده‌های کنجد (Sesamum Indicum) - صفحه:335-345

  tick  بررسی تاثیر تنش‌خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ‌های گلرنگ بهاره - صفحه:346-353

  tick  بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های گوجه فرنگی با استفاده از نشانگرهای مولکولی Aflp و ارتباط آن با هتروزیس - صفحه:354-360

  tick  ارزیابی تحمل به خشکی انتهای فصل ژنوتیپ‌های گندم دوروم با استفاده از شاخص‌های تحمل به خشکی - صفحه:361-367

  tick  واکنش عملکرد و اجزا عملکرد ذرت به کاربرد خاک‌مصرف و محلول‌پاشی عناصر ریزمغذی - صفحه:368-373

  tick  اثر سطوح مختلف سولفات پتاسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد سورگوم دانه ای (Sorghum Bicolor) تحت تنش‌خشکی - صفحه:374-381

  tick  ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی سیاه دانه (Nigella Sativa L.) در تراکمهای مختلف بوته در شرایط کم آبیاری - صفحه:382-391

  tick  اثر تاریخ کاشت بر مراحل نمو و بعضی صفات زراعی ارقام بهاره گلرنگ - صفحه:392-400

  tick  تاثیر مقادیر مختلف علف‏کش متری‏بیوزین و تراکم‏های مختلف کاشت بر عملکرد و صفات فیزیولوژیک گندم (Triticum Aestivum) - صفحه:401-411

  tick  اثر فواصل آبیاری بر برخی شاخص‌های رشد اکوتیپ‌های ریحان (. Ocimum Basilicum L) - صفحه:412-420

  tick  بررسی روابط بین عملکرد دانه و اجزای آن در ارقام و هیبرید‌های جدید جو با استفاده از روش‌های آماری چند متغیره - صفحه:421-427

  tick  ارزیابی مراحل فنولوژیک و عملکرد رقم‌های مختلف سویا تحت شرایط کم‌آبیاری در منطقه رشت - صفحه:428-434

  tick  کارآیی جذب و مصرف نور کنجد تحت تاثیر کودهای بیولوژیک در یک نظام زراعی کم‌نهاده - صفحه:435-447

  tick  اثر آبیاری تکمیلی بر رشد و عملکرد گندم دیم - صفحه:448-455

  tick  ارزیابی تحمل به خشکی در برخی ارقام کلزای زمستانه (Brassica Napus L.) - صفحه:456-467
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved