>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهشهای زراعی ایران   
سال:1392 - دوره:11 - شماره:1


  tick  تعیین مدل مناسب زراعت دیم غلات در استان خراسان شمالی با استفاده از قابلیتهای Gis و Rs - صفحه:1-12

  tick  اثر سطوح مختلف آبیاری و تراکم بوته بر عملکرد و صفات مورفولوژیک ذرت دانه ای سینگل کراس 500 در منطقه کرج - صفحه:13-22

  tick  ارزیابی میزان تحمل به سرما در ژنوتیپ های عدس با بهره گیری از شاخص نشت الکترولیت ها - صفحه:23-30

  tick  مطالعه فلور علف‌های هرز مزارع عدس (Lens Culinaris) شهرستان خرم‌آباد - صفحه:45-53

  tick  مقایسه جذب و کارایی مصرف نور در کشت مخلوط و خالص دو گیاه لوبیا و ریحان بذری - صفحه:54-63

  tick  اثرات تلقیح بذر توسط کودهای زیستی بر خصوصیات رشدی سه رقم گندم در مرحله سبز شدن در شرایط گلخانه - صفحه:72-64

  tick  اثر کاربرد همزمان انواع کودهای آلی و بیولوژیک بر برخی ویژگی‌های کمی و کیفی گیاه دارویی کدو پوست‌ کاغذی (Cucurbita Pepo L.) - صفحه:73-87

  tick  ارزیابی رقابت اندامهای هوایی و زیرزمینی بین دو گیاه کنجد (Sesamume Indicum L.) و تاج خروس Amaranthus Retroflexus و تاثیر آن بر عملکرد و اجزای عملکرد کنجد - صفحه:88-96

  tick  تاثیر شیرابه زباله شهری تیمار شده با نمک‌های مختلف بر خصوصیات رویشی، ترکیب شیمیایی گیاه جو و خصوصیات خاک - صفحه:97-106

  tick  تاثیر شوری بر جوانه زنی و آستانه تحمل به شوری جو - صفحه:107-120

  tick  ارزیابی تحمل به یخزدگی سه اکوتیپ زنیان Trachyspermum Ammi (Linn). Sprague در شرایط کنترل شده - صفحه:121-130

  tick  تاثیر الگوی کاشت و مصرف علفکش بر عملکرد دانه و کنترل علفهای هرز ذرت دانه ای (Zea Mays L - صفحه:131-140

  tick  واکنش ضد اکسندگی متفاوت چهار ژنوتیپ جو (Hordeum Vulgare L.) به کمبود آب - صفحه:141-151

  tick  ارزیابی تحمل ارقام گندم و جو به کاربرد علفکش متری بیوزین - صفحه:152-161

  tick  ارزیابی اثر گوگرد و کود دامی بر خصوصیات رشد گیاه ذرت (سینگل‌کراس 704) و اسیدیته خاک - صفحه:162-170

  tick  تاثیر کم آبیاری و روش کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام مختلف ذرت شیرین Zea Mays L. Var Sccharata) - صفحه:171-178

  tick  تاثیر کاربرد کودهای زیستی و شیمیایی بر جذب عناصر پر مصرف، کم مصرف و درصد اسانس در گیاه دارویی بادرشبو (Dracocephalum Moldavica L - صفحه:179-190

  tick  تغییرات اسانس و برخی ویژگی های کمی گیاه مرزه (Satureja Hortensis L.) تحت تاثیر مقادیر مختلف کود نیتروژن و کمپوست زباله شهری - صفحه:191-199

  tick  اثر آبیاری با پساب و محلول پاشی کود کامل بر عملکرد و اجزای عملکرد علوفه ارزن دم روباهی (Setaria Italica) - صفحه:200-207
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved