>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهشهای زراعی ایران   
سال:1392 - دوره:11 - شماره:3


  tick  بررسی تاثیر اندازه بذر در شرایط تنش خشکی بر جوانه زنی و خصوصیات رشد گیاهچه عدس (Lens Culinaris Medik.) - صفحه:377-389

  tick  بررسی تاثیر فاصله آبیاری و ترکیب های کشت مخلوط مرزنجوش (Origanum Vulgare) و زعفران (Crocus Sativus) بر خنک شدن بنه ها بمنظور کاهش اثرات نامطلوب تغییر اقلیم - صفحه:390-400

  tick  مقایسه کارآیی مصرف آب بین چند گونه زراعی و دارویی - صفحه:401-407

  tick  اثرات دوره های مختلف کنترل و تداخل علف های هرز بر شاخص های رشدی سیاهدانه (Nigella Sativa L.) - صفحه:408-420

  tick  بررسی شاخص های مورفولوژیک و فیزیولوژیکی کشت مخلوط سه توده کنجد (Sesamum Indicum - صفحه:421-429

  tick  تاثیر عمق‌ کشت بر عملکرد ماشک علوفه‌ای (Vicia Spp.) در شرایط دیم در مراغه - صفحه:430-436

  tick  واکنش اکوتیپ های کوشیا (Kochia Scoparia) به تاریخ کاشت در شرایط آب و هوایی مشهد - صفحه:437-445

  tick  تاثیر عنصر روی بر رشد، اجزای عملکرد و برخی صفات فیزیولوژیکی ذرت دانه‏ای در شرایط تنش شوری ناشی از کلرید سدیم - صفحه:446-453

  tick  بررسی اثر تاریخ های برداشت بر صفات مرتبط با کیفیت بذور ژنوتیپ های گلرنگ (Carthamus Tinctorius L.) بهاره تحت شرایط ارومیه - صفحه:454-459

  tick  ارزیابی ارقام و توده‌های بومی نخود (Cicer Arietinum L.) بر اساس صفات آگرو-فیزیولوژیک در شرایط دیم - صفحه:460-472

  tick  تاثیر تغذیه آهن بر عملکرد و صفات زراعی گندم‌های بهاره اصلاح شده ایرانی - صفحه:473-482

  tick  تاثیر کشت مخلوط افزایشی ذرت (Zea Mays L.) و لوبیا ( Phaseolus Vulgaris L.) بر عملکرد، اجزای عملکرد و کنترل علف های هرز در شرایط اقلیمی زنجان - صفحه:483-492

  tick  ارزیابی پاسخ ارقام بهاره کلزا (Brassica Napus L.) به دو فصل کاشت پاییزه و بهاره - صفحه:493-505

  tick  اثر تراکم بوته بر ضریب خاموشی و کارایی استفاده از تابش در ژنوتیپ های جدید و قدیم گندم (Triticum Aestivum L.) - صفحه:506-514

  tick  کارایی شاخص های پایداری برای گزینش ژنوتیپ های متحمل گندم نان به تنش رطوبتی پایان فصل - صفحه:515-523

  tick  بررسی اثر فاصله ی بین و روی ردیف بر تجمع و توزیع ماده ی خشک گیاه باقلا - صفحه:524-531
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved