>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهشهای زراعی ایران   
سال:1390 - دوره:9 - شماره:4


  tick  بررسی عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ‌های متحمل به سرمای عدس (Lens Culinaris Medik.) در کشت پاییزه تحت شرایط آبیاری تکمیلی در مشهد - صفحه:557-565

  tick  تاثیر پسمان‎های گندم و سامانه‎های خاک‎ورزی بر بانک بذر خاک و علف‎های هرز آفتابگردان (Helianthus Annus) - صفحه:566-572

  tick  بهینه‌سازی ترکیبات مختلف محیط کشت جهت افزایش تولید کالوس در سرخدار معمولی(Taxus Baccata) - صفحه:573-583

  tick  ارزیابی تحمل به یخ زدگی توده های بومی نخود (Cicer Arietinum L.) استان اردبیل در شرایط این ویترو - صفحه:584-590

  tick  دوره بحرانی کنترل علف‌های هرز ذرت دانه ای (Zea Mays L.) - صفحه:591-597

  tick  اثر زمان و مقادیر مختلف کاربرد برگی فسفر بر باروری و تعداد دانه در سنبلچه های گندم (Triticum Aestivum L.) - صفحه:598-605

  tick  تاثیر پیش تیمار بذر با سالیسیلیک اسید بر برخی از ویژگی های مورفوفیزیولوژیک و عملکرد لوبیا چشم بلبلی (L. Unguiculata Vigna) تحت تنش کم‌آبی - صفحه:606-614

  tick  بررسی تولید روغن و زیست توده در کشاورزی شور زیست توسط کوشیا (Kochia Scoparia) - صفحه:615-622

  tick  بررسی اثر کاربرد مواد آلی، کودهای بیولوژیک و کود شیمیایی بر قابلیت هضم و میزان پروتیین سورگوم علوفه ای رقم اسپیدفید - صفحه:623-630

  tick  ارزیابی تاثیر تنش کمبود اکسیژن بر مولفه‌‌های جوانه‌زنی و رشد گیاهچه 5 رقم گندم - صفحه:631-638

  tick  انتخاب برای بهبود عملکرد با استفاده از روش های آماری چند متغیره در برنج - صفحه:639-650

  tick  ارزیابی ویژگی‌های جوانه‌‌زنی و خواب در سی توده بذری گیاهان دارویی - صفحه:651-658

  tick  تاثیر طول دوره‌های کنترل و تداخل جمعیت طبیعی علف‌های‌هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزای پاییزه (Brassica Napus L.) - صفحه:659-669

  tick  تاثیر سطوح تنش خشکی و کمپوست زباله شهری بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی نعناع فلفلی (Mentha Piperita L.) - صفحه:670-677

  tick  واکنش برخی خصوصیات کیفی خلّر (Lathyrus Sativus L.) به تراکم و تاریخ کاشت در شرایط بیرجند - صفحه:678-684

  tick  بررسی اثر تراکم های مختلف ذرت بر شاخص‌های اکولوژیکی گونه های علف هرز - صفحه:685-693

  tick  ارزیابی تحمل به شوری ژنوتیپ‌های برنج ایرانی در محیط کشت هیدروپونیک بر اساس شاخص‌های تحمل و حساسیت به تنش - صفحه:694-703

  tick  ارزیابی مدل های تجربی و شاخص های رقابت در تبه بندی ارقام کلزا(Brassica Napus) در رقابت با خردل وحشی(Sinapis Arvensis) در استان گلستان - صفحه:704-715

  tick  تاثیر تاریخ کاشت، تراکم بوته و مهار علف های هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد سویا (Glycine Max L.) - صفحه:716-727

  tick  بررسی تاثیر مقادیر مختلف نیتروژن و نحوه مصرف آن بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج هیبرید (دیلم) - صفحه:728-734

  tick  ارزیابی تحمل به خشکی در ژنوتیپ‌های سورگوم دانه‌ای با استفاده از شا خص‌های تحمل و حساسیت به خشکی - صفحه:735-744

  tick  اثر رقابت خردل وحشی (Sinapis Arvensis) و سطوح نیتروژن بر صفات مورفولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد کلزای پاییزه(Brassica Napus) - صفحه:745-757

  tick  ارزیابی تحمل به خشکی و استفاده از ذخایر ساقه ژنوتیپ‌های امید بخش گندم نان در شرایط تنش رطوبتی و فتوسنتزی متفاوت - صفحه:758-769

  tick  بررسی تنوع ژنتیکی و مقایسه تحمل به تنش خشکی ژنوتیپ های گلرنگ اهلی (Carthamus Tinctorius) و گلرنگ وحشی (C. Oxyacanthus) - صفحه:770-777
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved