>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهشهای زراعی ایران   
سال:1391 - دوره:10 - شماره:1


  tick  بررسی خصوصیات جوانه زنی گل ختمی‌(Althea Officinalis L.)تحت تاثیر تنش خشکی و شوری - صفحه:1-10

  tick  اثر میدان مغناطیسی و مویان کاتیونی فریگیت در کارایی علف‌کش شوالیه به‌ منظور کنترل یولاف وحشی (Avena Fatua L.) - صفحه:11-17

  tick  اثر شوری و روش های کاربرد نیتروژن بر عملکرد و اجزا عملکرد گندم(Triticum Aestivum L.) - صفحه:18-24

  tick  تاثیر تنش شوری بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه چهار گیاه دارویی گشنیز، اسفرزه، خاکشیر و خرفه - صفحه:25-32

  tick  خصوصیات جوانه‌زنی و رشد گیاهچه ژنوتیپ‌های تریتیکاله (Triticale Hexaploide Lart) تحت تاثیر پتانسیل‌های متفاوت ناشی از شوری و خشکی - صفحه:33-42

  tick  ارزیابی کاشت پاییزه اکوتیپ های زیره سبز (Cuminum Cyminum L.) در شرایط آب و هوایی مشهد - صفحه:43-52

  tick  بررسی پراکنش و تنوع گونه ای علف های هرز پنبه در شهرستان اسفراین - صفحه:53-63

  tick  تجزیه ژنتیکی غلاف دهی و خصوصیات غلاف در نخود (Cicer Arietinum L.) - صفحه:64-74

  tick  اثر تراکم بر شاخص‌های فیزیولوژیک رشد مرزه (Satureja Hortensis L.) و شبدر ایرانی (Trifolium Resupinatum L.) در کشت مخلوط - صفحه:75-83

  tick  بررسی تاثیر کربنات ‎کلسیم آب بر کارایی علف‎کش سینوسولفوران در کنترل علف‎های‎هرز تاج‎خروس ریشه ‎قرمز (Amaranthus Retroflexus) و سلمه‎تره( (Chenopodium Album - صفحه:84-90

  tick  تاثیر تیمار کردن بذر با پلی اتیلن گلایکول و رژیم های آبیاری بر عملکرد، اجزای عملکرد و روغن دانه کنجد - صفحه:91-99

  tick  تنوع ژنتیکی توتون‌های شرقی با استفاده از روش‌های آماری چند متغیره - صفحه:100-106

  tick  مطالعه پارامترهای پایداری بر روی ژنوتیپ‌های الیت جو در اقلیم سرد ایران - صفحه:107-115

  tick  تاُثیر تنش خشکی بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی و عملکرد سه گیاه دارویی شویدAnethum Graveolens) )، گشنیز (Coriandrum Sativum ( و رازیانه (Foeniculum Vulgare) در شرایط گلخانه - صفحه:116-124

  tick  استفاده از منحنیهای هماثر در بررسی اثر افزایشی، همافزایی و همکاهی اختلاط مزسولفورون+ یدوسولفورون و کلودینافوپ- پروپارژیل - صفحه:125-132

  tick  اثرات افزایش غلظت دی اکسید کربن در شرایط کودی مختلف بر شاخص های فیزیولوژیکی گیاه بادرنجبویه (Melissa Officinalis) در گلخانه - صفحه:133-142

  tick  بررسی چند‌شکلی ژن‌های Wx-A1 و Wx-B1 و اثر جهش‌های آنها بر ساختار آنزیم Gbss‌ در برخی ارقام تجاری گندم‌های ایرانی - صفحه:143-149

  tick  انتخاب برای بهبود عملکرد با استفاده از روش های آماری چند متغیره در برنج - صفحه:150-162

  tick  بررسی تاثیر تعداد تکرار بر اعتبار نتایج آزمایشات کشاورزی - صفحه:163-169

  tick  بررسی پایداری عملکرد چند رقم گندم نان با استفاده از معیارهای پایداری در اقلیم سردسیر کردستان - صفحه:170-178

  tick  تاثیر تنش های خشکی و شوری بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیک گیاه کالارگراس (Leptochloa Fusca L. Kunth) تحت شرایط کنترل شده - صفحه:179-188

  tick  ارزیابی تعدیل تنش شوری با استفاده از کلسیم و پتاسیم در گیاه دارویی زنیان (Carum Copticum L.) - صفحه:189-197

  tick  بررسی ضرایب همبستگی صفات، تجزیه علیت و شاخص‌های تحمل به خشکی در گندم تحت شرایط کم‌آبیاری و سطوح مختلف نیتروژن - صفحه:198-206

  tick  تاثیر تغذیه برگی اوره در مراحل مختلف نمو بر عملکرد دانه و درصد پروتیین دو رقم گندم دیم - صفحه:207-213

  tick  تاثیر باکتری حل کننده فسفات، قارچ میکوریز آربسکولار و کود شیمیایی فسفر بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه ذرت در شرایط آبیاری معمول و کم آبیاری در منطقه کرج - صفحه:214-224

  tick  ارزیابی کارایی مصرف آب و نور ژنوتیپ‌های گندم نان در شرایط رطوبتی و فتوسنتزی متفاوت - صفحه:225-239

  tick  بررسی اثرات روش مصرف کودهای بیولوژیک در ترکیب با کودهای شیمیایی بر تولید ذرت دانه‏ای و برخی خصوصیات شیمیایی خاک در شرایط خوزستان - صفحه:240-246

  tick  مدیریت اکولوژیک علف های هرز بوسیله گیاهان پوششی: اثر روی علف های هرز زمستانه و استقرار علف های هرز تابستانه در کشت سیب زمینی - صفحه:247-255
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved