>
Fa   |   Ar   |   En
   ارزیابی کاربرد باکتری های محرک رشد گیاه (PGPR) و حل کننده فسفات (PSM) بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم (رقم N80) در سطوح مختلف نیتروژن و فسفر در شرایط گلخانه  
   
نویسنده بهاری ساروی حدیثه ,پیردشتی همت اله
منبع پژوهشهاي زراعي ايران - 1391 - دوره : 10 - شماره : 4 - صفحه:681 -689
  
کلیدواژه اجزای عملکرد ,کود بیولوژیک ,گندم ,عملکرد دانه
آدرس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری, پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری کشاورزی طبرستان, گروه زراعت و اصلاح نباتات, ایران, دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری, دانشکده کشاورزی, گروه زراعت و اصلاح نباتات, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved