>
Fa   |   Ar   |   En
   ارزیابی برخی خصوصیات جوانه زنی و سبز شدن بذور رازیانه ( Foeniculum vulgare Mill) تولید شده تحت شرایط استفاده از کودهای بیولوژیک و آلی در مزرعه  
   
نویسنده بهزادامیری محمد ,قربانی رضا ,جهان محسن ,احیایی حمیدرضا
منبع پژوهشهاي زراعي ايران - 1391 - دوره : 10 - شماره : 4 - صفحه:649 -658
  
کلیدواژه ازتوباکتر ,تولید ارگانیک ,رازیانه ,سودوموناس ,ورمی کمپوست
آدرس دانشگاه فردوسی مشهد, دانشکده کشاورزی, گروه زراعت, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, دانشکده کشاورزی, گروه زراعت و اصلاح نباتات, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, دانشکده کشاورزی, گروه زراعت و اصلاح نباتات, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, دانشکده کشاورزی, گروه زراعت, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved