>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهشهای زراعی ایران   
سال:1391 - دوره:10 - شماره:4


  tick  استفاده از تکنیک مونته کارلو- زنجیره مارکف همراه با یک مدل ساده برای شبیه سازی تولید نخود در استان های خراسان - صفحه:634-642

  tick  تعیین دماهای کاردینال جوانه زنی و اثر دماهای متناوب بر جوانه زنی غده های ریشه ای علف هرز مهاجم فیکاریا (Ranunculus Ficaria) - صفحه:643-648

  tick  ارزیابی برخی خصوصیات جوانه زنی و سبز شدن بذور رازیانه ( Foeniculum Vulgare Mill) تولید شده تحت شرایط استفاده از کودهای بیولوژیک و آلی در مزرعه - صفحه:649-658

  tick  ارزیابی تنوع ژنتیکی در لاین های اصلاحی حاصل از توده های بومی کنجد (Sesamum Indicum) - صفحه:659-666

  tick  شاخص های انتخاب برای بهبود عملکرد دانه در کنجد (Sesamum Indicum L) - صفحه:667-673

  tick  بررسی تنوع ژنتیکی بین برخی از ژنوتیپ های پنبه (Gossypium Sp) موجود در ژرم پلاسم ایران با استفاده از نشانگر مولکولی بین ریزماهواره ای Issr - صفحه:674-680

  tick  ارزیابی کاربرد باکتری های محرک رشد گیاه (Pgpr) و حل کننده فسفات (Psm) بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم (رقم N80) در سطوح مختلف نیتروژن و فسفر در شرایط گلخانه - صفحه:681-689

  tick  تاثیر زمان وجین علف های هرز بر عملکرد و اجزاء عملکرد کنجد (Sesamum Indicum) - صفحه:690-698

  tick  اثر عمق قرارگیری بذر و ارتفاع غرقاب بر سبزشدن و رشد گیاهچه در گونه تازه وارد سوروف آبی (Echinochloa Oryzoides) و گونه مهم سوروف (E. Crus-Galli) در مزارع برنج - صفحه:699-708

  tick  بررسی توانایی تحمل، عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گندم به شوری آب آبیاری در مراحل حساس رشد - صفحه:709-725

  tick  بررسی تاثیر پرایمینگ با سالیسیلیک اسید و تنش خشکی بر خصوصیات جوانه زنی سیاهدانه (Nigella Sativa L) - صفحه:709-725

  tick  ارزیابی تاثیر تنش خشکی بر رشد و نمو، عملکرد، میزان اسانس و درصد کامازولن گیاه دارویی سه رقم بابونه (Matricaria Recutita) در شرایط خوزستان - صفحه:735-741

  tick  تاثیر کود نیتروژن و کود بیولوژیک حاوی ازتوباکتر و آزوسپریلیوم بر عملکرد دانه و اسیدهای چرب ارقام کنجد در شرایط یزد - صفحه:742-750

  tick  اثر کودهای بیولوژیک و گیاهان پوششی زمستانه بر تولید اسانس و برخی ویژگی های اگرواکولوژیکی گیاه دارویی ریحان (Ocimum Basilicum L.) در یک سیستم زراعی ارگانیک - صفحه:751-763

  tick  تاثیر تراکم بوته در تاریخ های مختلف کاشت بر شاخص های رشد، عملکرد و اجزای عملکرد ذرت شیرین رقم Ksc403su - صفحه:764-773

  tick  بررسی برخی ویژگی های جوانه زنی گیاه مریم گلی سهندی (Salvia Boiss & Buhse Sahendica) در شرایط تنش های خشکی و شوری - صفحه:774-780

  tick  اثر کم آبیاری و تراکم بوته بر رشد و عملکرد دانه گلرنگ - صفحه:781-788

  tick  بررسی اثر سطوح مختلف گوگرد بنتونیت بر عملکرد دانه و اجزای عملکرد کلزا (Brassica Napus L) - صفحه:789-795
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved