>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهشهای زراعی ایران   
سال:1389 - دوره:8 - شماره:6


  tick  کارآیی جذب و مصرف نور در کشت مخلوط تاخیری و کشت متوالی گندم زمستانه و ذرت - صفحه:878-890

  tick  اثر تنش یخ زدگی بر نشت الکترولیت ها در شش رقم گلرنگ - صفحه:891-896

  tick  بررسی جوانه زنی و خصوصیات مورفولوژیکی گیاهچه های یولاف وحشی (Avena Ludoviciana) و خردل وحشی (Sinapis Arvensis)، تحت تاثیرعصاره آبی حاصل از اندام های هوایی زیره سیاه (Bunium Persicum L)، نخود (Cicer Arietinum L) و مخلوط عصاره آن ها - صفحه:897-908

  tick  مستندسازی مدیریت زراعی مزارع با استفاده از سیستم های Gis و Arcview (نمونه کاربردی، مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد) - صفحه:909-919

  tick  اثر تراکم بر خصوصیات زراعی و عملکرد مرزه Satureja Hortensis L.)) و شبدر ایرانی Trifolium Resupinatum L.)) در کشت مخلوط - صفحه:920-929

  tick  تاثیر مقدار کود نیتروژن برعملکرد کمی و کیفی علوفه ذرت، ارزن مرواریدی و سورگوم در نظام کشت دوگانه - صفحه:930-938

  tick  تاثیر کاربرد خارجی گلایسین بتائین در افزایش تحمل به سرما در گیاهچه های ذرت ( L. Mays Zea) - صفحه:939-945

  tick  رابطه دمای سایه انداز جامعه گیاهی و میزان کلروفیل برگ با عملکرد دانه ژنوتیپ های گندمدر سطوح مختلف نیتروژن و شرایط تنش گرمای پس از گرده افشانی - صفحه:946-955

  tick  غیر پویا سازی سرب و روی در ضایعات معدن به وسیله زئولیت و سوپر فسفات تریپل و تاثیر آن بر رشد گندم - صفحه:956-964

  tick  تاثیر سس Cuscuta Sp.)) بر عملکرد ریشه و صفات کیفی چغندرقند (Beta Vulgaris) در شرایط آب و هوایی چناران - صفحه:965-974

  tick  تاثیر کاربرد نسبت های مختلف نیترات به آمونیوم بر میزان فتوسنتز، تنفس و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت کلزا (Brassica Napus L.) در شرایط شور - صفحه:975-982

  tick  عکس العمل ارقام بهاره گندم به تاریخ های متفاوت کاشت پاییزه در نیشابور - صفحه:983-995

  tick  ارزیابی حساسیت گیاهان زراعی مختلف به بقایای آترازین در خاک - صفحه:995-1001

  tick  آنالیز کمی رشد و تولید دو رقم محلی و تجاری تربچه در واکنش به تراکم کاشت - صفحه:1002-1011

  tick  روابط ژنتیکی بین ژنوتیپ های لوبیا (Phaseolus Vulgaris L.) با استفاده از نشانگرهای مولکولی Rapd و صفات زراعی - صفحه:1012-1021
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved