>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهشهای زراعی ایران   
سال:1389 - دوره:8 - شماره:4


  tick  بررسی نقش تقسیط نیتروژن بر الگوی تخصیص ماده خشک در چغندرقند - صفحه:569-576

  tick  تاثیر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم سورگوم دانه ای - صفحه:577-586

  tick  اثر تنش یخ زدگی بر نشت الکترولیت ها در گیاه رازیانه (Foeniculum Vulgare) - صفحه:587-593

  tick  بررسی کارایی تعدادی از علف کش ها در کنترل بیوتیپ های فالاریس (Phalaris Spp.) مقاوم وحساس به علف کش های بازدارنده استیل کوآنزیم-آ-کربوکسیلاز - صفحه:594-605

  tick  اثرات خودمسمومی کلزا (Brassica Napus) روی خصوصیات جوانه زنی و گیاهچه های دو واریته کلزا - صفحه:606-614

  tick  بررسی اثر دگرآسیبی بقایای ریشه چهار رقم نخود بر رشد رویشی ذرت و آفتابگردان در محیط کنترل شده - صفحه:677-685

  tick  پاسخ گلرنگ (Carthamus Tinctorius L.) به تاریخ کاشت در شرایط اقلیمی خرم آباد - صفحه:686-697

  tick  شبیه سازی تغییرات کوتاه دامنه خاک و قابلیت اعمال آن درتیمارکرت های آزمایشی با نرخ متغیر - صفحه:698-707

  tick  تاثیر نیتروژن و نسبت اختلاط بر عملکرد دانه و برخی ویژگی های مورفولوژیک ذرت و آفتابگردان در کشت مخلوط در شمال خوزستان - صفحه:708-716

  tick  بررسی تجمع و انتقال مجدد ماده خشک در ژنوتیپ های سورگوم دانه ای(Sorghum Bicolor L. Moench) تحت شرایط نرمال و تنش خشکی در شرایط مزرعه ای - صفحه:717-725

  tick  اثرات زمان استفاده از کود دامی و کاربرد انواع کودهای زیستی بر ویژگی های کمی و کیفی کدو پوست کاغذی (Cucurbita Pepo L.) - صفحه:726-737

  tick  تاثیر تنوع گیاهی بر تنوع و فراوانی بندپایان در مزارع گندم

  tick  ارزیابی الگوی توزیع مکانی و پویایی علف های هرز در یک مزرعه گندم

  tick  تاثیر نیتروژن و کلرمکوات کلرید برعملکرد دانه، زیست توده و کارآیی مصرف آب در چهار رقم گندم دیم

  tick  بررسی تاثیر سطوح مختلف شوری بر خصوصیات جوانه زنی گیاه خرفه(Portulaca Oleracea L.)

  tick  تابعیت روند رشد ارقام عدس (Lens Culinaris Med.) از تاریخ کاشت و تداخل علف های هرز در استان لرستان

  tick  اثر بقایای کود شیمیایی، دامی و کمپوست بر عملکرد، اجزای عملکرد، برخی خصوصیات فیزیولوژیک و میزان اسانس بابونه تحت شرایط تنش خشکی
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved