>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهشهای زراعی ایران   
سال:1389 - دوره:8 - شماره:1


  tick  مطالعه اثرات عوامل اقلیمی بر روی عملکرد دانه گندم دیم رقم سرداری در منطقه مراغه - صفحه:1-11

  tick  اثرات تنش های شوری و خشکی بر خصوصیات جوانه زنی بذر ماریتیغال - صفحه:12-19

  tick  بررسی ویژگی‎های کمی و کیفی ریشه روناس در سه شرایط مختلف آب و هوایی در استان فارس - صفحه:20-25

  tick  بررسی اثر نوع و مدت آفتابدهی بر درصد جوانه زنی چهار گونه علف هرز - صفحه:26-33

  tick  تاثیر فواصل کاشت و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد دو لاین امید بخش لوبیا سفید در شرایط حضور و عدم حضور علف های هرز - صفحه:34-41

  tick  مطالعه اثر تراکم گیاهی و زمان محلول پاشی اوره بر عملکرد، اجزای عملکرد و شاخص برداشت سیاه دانه (Nigella Sativa L.) - صفحه:42-48

  tick  پاسخ تاج پوشش گیاهی، کلروفیل برگ و عملکرد گندم(Triticum Aestivum L.) به روش های مختلف عرضه کود نیتروژن - صفحه:49-60

  tick  اثرات تنش خشکی بر جوانه زنی و رشد گیاهچه 9 رقم شبدر زیرزمینی(Trifolium Subterraneum L.) - صفحه:61-68

  tick  تاثیر محدودیت منبع و مخزن بر عملکرد و اجزای عملکرد زیره سبز - صفحه:69-74

  tick  ارزیابی اثر تداخلی جو ناخواسته روی شاخص های رشد چند رقم گندم - صفحه:75-81

  tick  تاثیر مایه تلقیحی حاوی باکتری تیو باسیلوس و قارچ آسپرژیلوس بر رشد گیاه ذرت - صفحه:82-89

  tick  بهینه سازی ریشه زایی دو ژنوتیپ عدس(Lens Culinaris Medik.) در شرایط این ویترو - صفحه:90-97

  tick  اثر زراعت پیش کاشت، کود نیتروژنه و برگشت بقایای محصول بر رشد و عملکرد گندم - صفحه:98-110

  tick  ارزیابی صفات زراعی و تعیین متغیرها برای بهبود عملکرد در برنج - صفحه:111-119

  tick  بررسی اثرات تاریخ کشت، زمان و روش های کنترل علف های هرز بر تراکم و زیست توده علفهای هرز در زیره سبز - صفحه:120-127

  tick  بررسی و مقایسه شاخص های مختلف گیاهی با استفاده از تصاویر ماهواره ای Etm+ برای مطالعات پوشش گیاهی دشت نیشابور، خراسان رضوی - صفحه:128-137

  tick  بررسی تحمل به خشکی ژنوتیپ های متحمل به سرمای عدس(Lens Culinaris Medik.) در مرحله جوانه زنی - صفحه:138-146

  tick  بررسی اثر تراکم پنبه (Gossypium Hirsutum) و سلمه تره (Chenopodium Album) بر برخی ویژگی های رشدی پنبه در منطقه بیرجند - صفحه:147-156

  tick  تاثیر تنش خشکی در مراحل مختلف فنولوژی بر خصوصیات مورفولوژیک و اجزای عملکرد نخود (Cicer Arietinum L.) در شرایط گلخانه - صفحه:157-166

  tick  بررسی اثر تراکم و نسبت های مختلف کشت بر عملکرد دانه و بیوماس در کشت مخلوط سورگوم دانه ای و لوبیا چیتی - صفحه:167-176
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved