>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهشهای زراعی ایران   
سال:1389 - دوره:8 - شماره:2


  tick  اثر تنش رطوبتی و محلول پاشی یدید پتاسیم بر خصوصیات زراعی و عملکرد دانه ژنوتیپ های گندم نان - صفحه:177-186

  tick  تنوع ژنتیکی صفات در لاین های حاصل از توده های بومی بزرک - صفحه:187-193

  tick  اثر اندازه بذر بر شاخص‌های قدرت بذر در ارقام مختلف گندم - صفحه:194-202

  tick  اثر کودهای دامی و شیمیایی بر عملکرد علوفه و دانه ارزن (Panicum Miliaceum) و لوبیا (Phaseolus Vulgaris) در کشت مخلوط - صفحه:203-212

  tick  ارزیابی روش های مختلف خاک ورزی و مقدار بذر بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزا (Brassica Napus L.) در شرایط دیم - صفحه:213-224

  tick  اثر تاریخ برداشت بر شاخص های کمی و کیفی میوه زرشک بی دانه - صفحه:225-234

  tick  عکس العمل ژنوتیپ های نخود (Cicer Arietinum L.)به تنش یخ‌زدگی در شرایط آزمایشگاه - صفحه:235-243

  tick  انتقال مجدد در ژنوتیپ های گندم زمستانه و بینابین تحت شرایط مطلوب و کمبود رطوبت در آخر فصل رشد - صفحه:244-251

  tick  مقایسه فلور و تعیین وضعیت پراکنش علف‌های‌هرز در سطح باغ‌های میوه شهرستان خرم‌آباد - صفحه:252-268

  tick  تأثیر اندازه چغندر و ارتفاع نگهداری آن روی ضایعات وزنی و قندی در طی نگهداری در سیلو - صفحه:269-276

  tick  اثر سطوح مختلف سدیم کلرید بر ویژگی های جوانه زنی 20 رقم گندم نان و ماکارونی - صفحه:277-283

  tick  ارزیابی و مقایسه کارایی انرژی دو نظام کشت متداول و مکانیزه در مزارع سیب زمینی استان آذربایجان شرقی - صفحه:284-297

  tick  پهنه بندی اگرواکولوژیکی گندم در استان خراسان: آنالیز ریسک - صفحه:298-307

  tick  اثر تنش خشکی بر انتقال مجدد ماده خشک در پنج رقم گندم نان - صفحه:308-314

  tick  عکس العمل ارقام گلرنگ بهاره به فواصل مختلف آبیاری در شرایط بیرجند - صفحه:315-323

  tick  تأثیر افزایش درجه حرارت بر رفتار گلدهی زعفران (Crocus Sativus L. ) - صفحه:324-335

  tick  اثر خاک‌ورزی، مدیریت پسمان‌ گندم و نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه ذرت - صفحه:336-346

  tick  ارزیابی واکنش عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ های لوبیای سفید تحت شرایط تنش آبی - صفحه:347-358

  tick  بررسی پتانسیل دگرآسیبی اندامهای هوایی سویا (Glysine Max) بر جوانه زنی و رشد اولیه چند گونه علف هرز - صفحه:359-367

  tick  بهینه سازی عوامل مؤثر در انتقال ژن به وسیله آگروباکتریوم تومه فشینس به گوجه فرنگی - صفحه:368-374

  tick  اثر کم آبیاری بر خصوصیات کمی و کیفی دانه تولیدی در ارقام گلرنگ بهاره - صفحه:375-383
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved