>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهشهای زراعی ایران   
سال:1388 - دوره:7 - شماره:2


  tick  اثرات درجه حرارت بالا و مدت نگهداری بذرعلف های هرز بر ماندگاری آنها در کود دامی - صفحه:335-345

  tick  مطالعه اثرات سطوح شوری و نیتروژن بر محتوی نیتروژن ارقام گندم نان - صفحه:347-355

  tick  پیش بینی عملکرد گندم دیم در استان خراسان با استفاده از داده های بارندگی و خاک با به کارگیری انواع مدلهای رگرسیونی - صفحه:357-365

  tick  مطالعه تنوع آللی جایگاه ژنی Glu-B3 در ارقام گندم زراعی ایران با استفاده از نشانگر مولکولی Alp (Amplicon Length Polymorphism) - صفحه:367-374

  tick  اثر کاربرد کودهای زیستی بر برخی ویژگی های اگرواکولوژیکی ذرت در نظام های زراعی رایج و اکولوژیک - صفحه:375-390

  tick  مطالعه اثرات تداخلی جمعیت طبیعی علف های هرز بر شاخص های رشد ذرت دانه ای (Zea Mays L.) در تراکم گیاهی مختلف - صفحه:391-400

  tick  بررسی تنوع توده های وحشی و زراعی زرشک استان های خراسان با استفاده از نشانگرهای مورفولوژیکی و ارزیابی کارایی آن در مطالعات سیستماتیک - صفحه:401-410

  tick  بهینه سازی شرایط کشت بافت در رقم گچساران عدس (Lens Culinaris Medik.) جهت القای شاخه زایی مؤثر - صفحه:411-419

  tick  پی جویی یولاف وحشی (Avena Ludoviciana Dur.) مقاوم به علف کش کلودینافوپ پروپارژیل در مزارع گندم خوزستان به روش زیست سنجی بذر - صفحه:421-430

  tick  غربال گیاهچه های جو مقاوم به تنش اسمزی - صفحه:431-442

  tick  تاثیر تنش کم آبی و نیتروژن بر خصوصیات رشدی و عملکرد گیاه دارویی همیشه بهار (Calendula Officinalis L) - صفحه:443-450

  tick  ارزیابی درجه حرارت های حداقل، بهینه و حداکثر جوانه زنی کرامب - صفحه:451-456

  tick  تاثیر آللوپاتیک عصاره آبی برگ گردو (Juglans Regia) بر برخی ویژگی های جوانه زنی و رشد گیاهچه های گندم (Triticum Astivum)، پیاز (Allium Cepa) و کاهو (Lactuca Sativa) - صفحه:457-464

  tick  بررسی واکنش رقابتی سه رقم گندم به تراکم های مختلف یولاف وحشی (Avena Ludovicianal) - صفحه:465-472

  tick  ارزیابی ژنوتیپ های نخود درکشت پاییزه در شرایط آبیاری تکمیلی در منطقه مشهد: 1- خصوصیات فنولوژیک و مورفولوژیک - صفحه:473-482

  tick  ارزیابی ژنوتیپ های نخود درکشت پاییزه در شرایط آبیاری تکمیلی در منطقه مشهد: 2- اجزای عملکرد و عملکرد - صفحه:483-492

  tick  تاثیر تنش کمبود آب و کاربرد عناصر غذایی بر عملکرد، اجزاء عملکرد و کارایی مصرف آب در ذرت - صفحه:493-503

  tick  بررسی مهمترین موانع و مشکلات توسعه کشت کلزا در خراسان - صفحه:505-514

  tick  ارزیابی جوانه زنی و رشد رویشی گیاه روناس Rubia Tinctorum L. در غلظت های مختلف Nacl - صفحه:515-525

  tick  نقشه یابی Qtl های کنترل کننده تحمل به خشکی در گندم نان (Triticum Aestivum) - صفحه:527-539

  tick  بررسی عملکرد، اجزای عملکرد و پتانسیل کنترل علف هرز دو گیاه لوبیا (Phaseolus Vulgaris) و ریحان بذری (Ocimum Basilicum) در شرایط کشت مخلوط - صفحه:541-553

  tick  ارزیابی محدودیت مخزن و سهم نسبی اندام های فتوسنتز کننده گندم در انباشت ماده خشک در دانه - صفحه:555-562

  tick  ارزیابی عملکرد ارقام کلزای بهاره مقاوم به سرما در تاریخ کشت های پاییز و زمستان - صفحه:563-572

  tick  ارزیابی روابط عملکرد دانه، اجزای عملکرد و سایر خصوصیات مرتبط با عملکرد دانه در گندم نان با استفاده از تجزیه و تحلیل چند متغیره - صفحه:573-582

  tick  مدلسازی تاثیر تغییر اقلیم بر رفتار گلدهی زعفران (Crocus Sativus L.) - صفحه:583-594

  tick  کارایی مصرف نور در هیبریدهای ذرت با گروه های مختلف رسیدگی در پاسخ به تراکم - صفحه:595-604

  tick  ارزیابی تولید در کشت مخلوط لوبیا و ذرت - صفحه:605-614

  tick  بررسی پاسخ عملکرد دو رقم کلزا به سایکوسل و نیتروژن در شرایط استان فارس - صفحه:615-624

  tick  بررسی تاثیر کودهای بیولوژیک و آلی بر عملکرد، اجزای عملکرد دانه و میزان اسانس گیاه رازیانه (Foeniculum Vulgare) - صفحه:625-635

  tick  همسانه سازی کارکردی ژنهای مقاومت به بلایت دیررس سیب زمینی در ژنوتیپ محک سولانوم دمیسوم - صفحه:637-646

  tick  بررسی تاثیر اسپری بتائین بر تحمل به یخ زدگی نخود (Cicer Arietinum L.) در شرایط کنترل شده - صفحه:647-656

  tick  بررسی اثرات آبیاری تکمیلی و تراکم کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام نخود کابلی (Cicer Arietinum L.) - صفحه:657-672

  tick  مکان یابی Qtlهای کنترل کننده عملکرد در جمعیت 2f دو رقم برنج ایرانی - صفحه:673-683

  tick  بررسی شاخصهای فیزیولوژیک رشد زنیان و شنبلیله در کشت های خالص و مخلوط مبتنی بر اصول کشاورزی زیستی (ارگانیک) - صفحه:685-694

  tick  پهنه بندی اگرواکولوژیکی گندم در استان خراسان: برآورد پتانسیل و خلاء عملکرد - صفحه:695-709

  tick  ارزیابی تحمل به یخ زدگی ارقام کلزا (Brassica Napus L.) پس از خو سرمائی در شرایط کنترل شده - صفحه:711-722
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved