>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهشهای زراعی ایران   
سال:1385 - دوره:4 - شماره:2


  tick  تلقیح گیاه یونجه با جدایه های بومی سینوریزوبیوم ملیلوتی مقاوم به شوری و خشکی در شرایط تنش آبی در گلخانه - صفحه:183-194

  tick  تاثیر شوری آب آبیاری و مصرف روی بر عملکرد، اجزاء عملکرد و تجمع روی در گندم - صفحه:195-206

  tick  تاثیر مصرف کود دامی بر عملکرد کمی و کیفی و شاخص های شیمیایی اسانس زیره سبز - صفحه:207-216

  tick  اثر تراکم گیاهی و کود نیتروژن بر جذب نور و عملکرد ماده خشک در گیاه شاهدانه (Cannabis Sativa L.) - صفحه:217-230

  tick  تاثیر سه سیستم تناوب زراعی بر بانک بذر علف های هرز کشت جو در منطقه کرج - صفحه:231-242

  tick  اثرات الگوی کاشت و تراکم بر روی شاخص های رشد، عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه ای (Zea Mays) در شرایط رقابت با علف هرزتاج خروس (Amaranthus Retroflexus) - صفحه:243-252

  tick  اثر تراکم کاشت بر شاخص های رشدی چهار رقم سورگوم دانه ای - صفحه:253-266

  tick  تاثیر عناصر غذایی پرمصرف و کم مصرف بر عملکرد دانه و سایر صفات زراعی گلرنگ در اصفهان - صفحه:267-280

  tick  ارزیابی پویایی بانک بذر علفهای هرز در نظامهای زراعی با نهاده های متفاوت در تناوبهای زراعی مختلف - صفحه:281-290

  tick  بررسی اثر مدیریت منفرد و تلفیقی علف های هرز بر تراکم و زیست توده علف های هرز باریک برگ و زیست توده گوجه فرنگی - صفحه:291-300

  tick  ارزیابی تحمل به خشکی ژنوتیپ‎های جدید گندم در شرایط تنش رطوبتی - صفحه:301-314

  tick  بررسی تاثیر دوره انتظار، وزن بنه و رژیم های مختلف نوری بر صفات بنه و اندام هوایی زعفران (Crocus Sativus L.) - صفحه:315-332

  tick  بررسی تنوع ژنتیکی توده های هندوانه بومی ایران - صفحه:333-346

  tick  اثر کود دامی و عمق کاشت بر مراحل فنولوژیکی و عملکرد غده سیب زمینی - صفحه:347-354

  tick  روابط مکانی بین جمعیت های بانک بذر و گیاهچه علف های هرز دم موشی (Hordeum Spontaneum) و شاهی وحشی (Cardaria Draba) در مزارع زعفران (Crocus Sativus L.) - صفحه:357-374

  tick  تاثیر آرایش کاشت بر تولید محصول نخود فرنگی (Pissum Sativum L.) در شرایط دیم استان لرستان - صفحه:375-384

  tick  بررسی خصوصیات جوانه زنی گیاه دارویی بومی و در حال انقراض پونه سای بینالودی Nepeta Binaludensis Jamza - صفحه:385-392
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved