>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهشهای زراعی ایران   
سال:1387 - دوره:6 - شماره:1


  tick  ارزیابی مقاومت به شوری و خشکی جدایه های بومی Sinorhizobium Meliloti استان کرمان - صفحه:1-9

  tick  ارزیابی مدل شبیه سازی Ceres-Wheat در شرایط اقلیمی اهواز - صفحه:11-22

  tick  تجزیه پایداری عملکرد ژنوتیپ های جو لخت(Hordeum Vulgar L.) در مناطق معتدل - صفحه:23-30

  tick  اثر مقدار و زمان کاربرد نیتروژن و علفکش 2،4-D+Mcpaبر توزیع مکانی بانک بذر علف هرز سلمه تره در مزرعه ذرت - صفحه:31-40

  tick  عکس العمل اکوتیپ های مختلف اسپرس(L. Onobrychis Viciifolia) به محلول پاشی نیتروژن ، آهن و روی در مناطق سردسیر استان چهارمحال و بختیاری - صفحه:41-48

  tick  مقایسه چند راهکار مدیریتی برای کنترل علف های هرز باغات پرتقال شمال ایران - صفحه:49-57

  tick  اثر تاریخ کاشت و مقادیر نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد سیاهدانه (Nigella Sativa L.) - صفحه:59-66

  tick  بررسی ترکیب های مختلف کشت مخلوط زیره سبز (Cuminum Cyminum) و عدس (Lens Culinaris) در سیستم های کشاورزی کم نهاده - صفحه:67-78

  tick  اثر نوسانات درازمدت درجه حرارت و بارندگی بر عملکرد زعفران (Crocus Sativus L.) - صفحه:79-88

  tick  اثرات تلقیح نژادهای بومی ریزوبیوم بر گره زایی ژنوتیپ های دسی و کابلی نخود (Cicer Arietinum L.) تحت رژیم های مختلف رطوبتی در مرحله رشد رویشی - صفحه:89-97

  tick  اثر مقادیر مختلف کود نیتروژن، روی و آهن بر شاخص های فیزیولوژیک ذرت علوفه ای در استان مرکزی - صفحه:99-110

  tick  بررسی اثرات کاربرد کودهای آلی مختلف و محلول پاشی عصاره آنها بر تولید و ماندگاری گوجه فرنگی در انبار در نظام های کشاورزی اکولوژیک - صفحه:111-116

  tick  اثرات متقابل شوری و فسفر بر رشد، عملکرد و جذب عناصر در شبدر برسیم (Trifolium Alexandrinum L) - صفحه:117-126

  tick  ارزیابی اثر کودهای بیولوژیکی بر ویژگیهای رشد، عملکرد و خصوصیات کیفی گیاه دارویی زوفا (Hyssopus Officinalis) - صفحه:127-137

  tick  تاثیر تغییر اقلیم همراه با افزیش غلظت Co2 بر عملکرد گندم در ایران و ارزیابی راهکارهای سازگاری - صفحه:139-153

  tick  بررسی تاثیر شرایط شوری حاکم بر گیاهان مادری روی بنیه بذور حاصل از آنها - صفحه:155-161

  tick  بررسی اثرات رقابتی سورگوم دانه ای (Sorghum Bicolor L. Moench) بر تولید بذر و زیست توده تاج خروس (Amaranthus Retroflexus) - صفحه:163-171

  tick  بررسی اثرات دگرآسیبی کاه جو بر جوانه زنی و رشد گیاهچه ذرت، چغندرقند و آفتابگردان - صفحه:173-182

  tick  بررسی خصوصیات فنولوژیک و مورفولوژیک ژنوتیپ های نخود (Cicer Arietinum L.) متحمل به سرما در شرایط کشت پاییزه - صفحه:183-192

  tick  اثر تنش خشکی برعملکرد و کارآیی مصرف نور درارقام کلزا (.Brassica Napus L) - صفحه:193-204

  tick  بررسی تاثیر شوری بر صفات مورفوفیزیولوژیک چند رقم گندم متحمل به شوری - صفحه:205-215
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved