>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهشهای زراعی ایران   
سال:1387 - دوره:6 - شماره:2


  tick  بررسی توانایی تولید اکسین توسط باکتری های جداسازی شده بومی جنس آزوسپیریلوم و ارزیابی اثرات محرک رشدی جدایه برتر بر گیاه ذرت شیرین - صفحه:217-226

  tick  اثر آللوپاتیک بقایای اندامهای هوایی و کورم زعفران بر رشد گندم، چاودار، ماش و لوبیا - صفحه:227-234

  tick  بررسی تنوع ژنتیکی ذخائر توارثی برنج ایران بر اساس صفات مورفولوژیک - صفحه:235-244

  tick  ارزیابی رشد و عملکرد ارقام گلرنگ در تاریخ های مختلف کاشت - صفحه:245-254

  tick  تعیین دماهای کاردینال جوانه زنی بذرهای خرفه ، سلمه و علف خرچنگ - صفحه:255-262

  tick  اثر تراکم و تاریخ کاشت بر عملکرد دانه و گل همیشه بهار (Calendula Officinalis) - صفحه:263-270

  tick  تاثیر فعالیت های کشاورزی بر تنوع و فراوانی قارچ های مایکوریزا در مزارع گندم استان خراسان - صفحه:271-284

  tick  اثر کاربرد کودهای بیولوژیک بر شاخص های رشدی سیاهدانه (Nigella Sativa L.) - صفحه:285-294

  tick  تاثیر غلظت های مختلف نیکل بر خصوصیات مورفوفیزیولو‍ژیکی گیاه جعفری (Petroselinum Crispum) - صفحه:295-302

  tick  اثر تاریخ کاشت و تیمارهای مختلف کودی بر عملکرد، اجزاء عملکرد و درصد روغن دانه گیاه کرچک - صفحه:303-314

  tick  بررسی اثر تاریخ های مختلف کاشت و رژیمهای مختلف آبیاری بر خصوصیات مورفولوژیک و عملکرد نخود (Cicer Arietinum L.) رقم 3279 Ilc در شرایط آب و هوایی نیشابور - صفحه:315-326

  tick  ارزیابی تنوع ژنتیکی در ارقام بادام زمینی (Arachis Hypogaea L.) با استفاده از تجزیه تشخیص کانونیکی - صفحه:327-334

  tick  اثر تراکم بوته و تعدادچین بر عملکرد و اجزای عملکرد علوفه و دانه کوشیا (Kochia Scoparia L. Schrad) تحت شرایط آبیاری با آب شور - صفحه:335-342

  tick  ارزیابی تحمل به سرمای ارقام گندم در شرایط مزرعه - صفحه:343-352

  tick  ارزیابی گلخانه ای برای پی جویی مقاومت علف هرز فالاریس به علف کشهای آریلوکسی فنوکسی پروپیونات - صفحه:353-363

  tick  عمل ژن برای مقاومت به ویروس موزائیک معمولی لوبیا(Bcmv) در لوبیا (Phaseolus Vulgaris L.) - صفحه:363-370

  tick  بررسی اثر برگ زدایی بر عملکرد کمی و کیفی چغندرقند در مشهد - صفحه:371-382

  tick  مقایسه الگوهای مختلف مدیریت تلفیقی بر تراکم علف های هرز و عملکرد چغندرقند (L. Beta Vulgaris) - صفحه:383-394

  tick  بررسی نیازهای اگرواکولوژیک گیاه کلپوره (Teucrium Polium L.) - صفحه:395-404

  tick  اثر تنش رطوبتی آخر فصل بر عملکرد و صفات مورفوفیزیولوژیک در خانواده های 3f گندم دوروم - صفحه:405-419

  tick  تعیین سطوح آلودگی و توزیع مکانی تاجخروسخوابیده (Amaranthus Blitoides)، سلمهتره Chenopodium Album) و تاجریزی سیاه (Solanum Nigrum) در مزرعه ذرت - صفحه:419-432

  tick  بررسی اثرات شدت و زمان برگزدایی بر عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت - صفحه:433-442

  tick  استفاده از روش تلفیقی خاکورزی و سمپاشی نواری در مدیریت علفهای هرز برای کاهش مصرف علف کش در زراعت چغندرقند (Beta Vulgaris) - صفحه:443-452

  tick  اثرات فیزیولوژیک تنش خشکی ناشی از پلی اتیلن گلایکول بر جوانه زنی ژنوتیپ های نخود (Cicer Arietinum L.) - صفحه:453-462

  tick  پیش بینی اثرات رقابتی تاج خروس (Amaranthus Retroflexus) بر عملکرد سورگوم دانه ای Sorghum Bicolor L.Moench) با استفاده از سطح برگ نسبی - صفحه:463-470

  tick  ارزیابی تنوع گونه ای، کارکردی و ساختار جوامع علف های هرز مزارع گندم در استانهای خراسان شمالی، جنوبی و رضوی - صفحه:471-485
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved