>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهشهای زراعی ایران   
سال:1386 - دوره:5 - شماره:1


  tick  بررسی اثر مقادیر مختلف کود نیتروژن و تاریخ های مختلف کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد زیره سبز (Cuminum Cyminum L.) - صفحه:1-8

  tick  اثر رقابت علف هرز یولاف وحشی (.Avena Ludoviciana L) بر عملکرد و اجزا عملکرد دو رقم گندم (.Triticum Aestivum L) با قدرت متفاوت رقابت - صفحه:9-18

  tick  تاثیر مواد آلی مختلف بر خصوصیات رشدی و وزن کل زیست توده و دانه گیاه نخود - صفحه:19-27

  tick  اثرات تراکم و کود نیتروژن بر تولید الیاف شاهدانه (.Cannabis Sativa L) - صفحه:29-36

  tick  اثر آماده سازی اسمزی بذر بر جوانه زنی و رشد گیاهچه گیاه رازیانه (.Foeniculum Vulgare Mill) - صفحه:37-46

  tick  بررسی رفتار جوانه زنی بذر علف هرز کاتوس (Cynanchum Acutum) - صفحه:47-52

  tick  رشد، فتوسنتز و عملکرد ذرت در پاسخ به تلقیح با قارچ میکوریزا و باکتری های آزادزی تثبیت کننده نیتروژن در نظام های زراعی رایج و اکولوژیک - صفحه:53-67

  tick  اثر تیمارهای مختلف پرایمینگ بر درصد و سرعت جوانه زنی چهار رقم بذر چغندر قند - صفحه:69-76

  tick  بررسی اثر رژیم های مختلف آبیاری و میزان کاشت بذر بر عملکرد، اجزای عملکرد و کیفیت گیاه دارویی اسفرزه (.Plantago Ovate L) - صفحه:77-84

  tick  بررسی واکنش چند علف هرز باریک برگ مزارع گندم در شرایط مزرعه و گلخانه به مقدار کاربرد سه فرمولاسیون علف کش فنوکساپروپ پی اتیل - صفحه:85-95

  tick  مقایسه آزمون های تراوش پتاسیم و هدایت الکتریکی در ارزیابی بنیه بذر یونجه - صفحه:97-108

  tick  ارزیابی تحمل به یخ زدگی در ارقام گندم (.Triticum Aestivum L) تحت شرایط کنترل شده - صفحه:109-120

  tick  اثر تنش خشکی بر عملکرد، اجزای عملکرد و درصد روغن ارقام گلرنگ در شرایط آبیاری با آب شور - صفحه:121-131

  tick  مطالعه شاخص های هواشناسی ایران در شرایط تغییر اقلیم - صفحه:133-142

  tick  تنوع ژنوتیپی صفات ریشه و اندام هوایی گیاهچه های نخود (.Cicer Arietinum L) در محیط هیدورپونیک و گلخانه - صفحه:143-153

  tick  بررسی اثر وزن و دوره انبارداری بنه بر نحوه تخصیص مواد فتوسنتزی در گیاه زعفران (.Crocus Sativus L) - صفحه:155-166

  tick  نشت الکترولیتها به عنوان شاخصی از خسارت یخ زدگی درکلزا - صفحه:167-175

  tick  ارزیابی سلامت اگرواکوسیستم ها در مشهد - صفحه:177-185

  tick  بررسی اثر تراکم بوته و آرایش کاشت بر عملکرد و اجزا عملکرد ذرت دانه ای تحت رقابت با علف هرز تاج خروس ریشه قرمز (.Amaranthus Retoflexus L) - صفحه:187-200
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved