>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهشهای زراعی ایران   
سال:1386 - دوره:5 - شماره:2


  tick  بررسی اثر خشک شدن و انجماد بر تولید مثل رویشی تلخه (Acroptilon Repens L.) - صفحه:201-209

  tick  بررسی اثر نسبت های مختلف فاضلاب تصفیه شده شهری بر برخی خصوصیات کیفی سه گیاه علوفه ای سورگوم، ذرت و ارزن - صفحه:211-219

  tick  بررسی اثر تاریخ های مختلف کاشت بر عملکرد کمی و کیفی ارقام گیاه زراعی جدید تاج خروس علوفه ای (Amaranthus Spp) - صفحه:221-228

  tick  تغییرات فصلی دریافت و کارایی مصرف نور در چغندرقند - صفحه:229-238

  tick  تاثیر کاربرد نیتروژن و علفکش 2, 4-D+Mcpa بر بانک بذر علف های هرز تاج خروس خوابیده (Amaranthus Blitoides) و تاج خروس ریشه قرمز (Amaranthus Retroflexus) در مزرعه ذرت (Zea Mays) - صفحه:239-247

  tick  ارزیابی خصوصیات جوانه زنی بذر دو توده زراعی و طبیعی آویشن خراسانی (Thymus Transcasicus Klokov) با استفاده از مدلهای رگرسیونی - صفحه:249-257

  tick  واکنش عملکرد و اجزای عملکرد گندم به آبیاری تکمیلی در شرایط دیم - صفحه:259-269

  tick  تأثیر تراکم بوته بر صفات زراعی، میزان کلروفیل و درصد انتقال مجدد ساقه در چهار رقم سورگوم دانه ای (Sorghum Bicolor (L). Moench) - صفحه:271-279

  tick  اثر سطوح مختلف کود دامی و استفاده از قیم بر تولید ارگانیک (.Cucurbita Pepo L) کدو پوست کاغذی - صفحه:281-289

  tick  مقایسه آیش فصلی و سالانه با مقادیر مختلف کاه و کلش از طریق شبیه سازی موازنه آب خاک در آذربایجان شرقی - صفحه:291-300

  tick  تأثیر شاخص های رشد بر توان رقابتی ارقام کلزا (Brassica Napus) با علف هرز خردل وحشی (Sinapis Arvensis) - صفحه:301-313

  tick  اثر مقادیر مختلف نیتروژن و تراکم بر کارایی مصرف نیتروژن، عملکرد گل و مواد موثره همیشه بهار (Calendula Officinalis L) - صفحه:315-325

  tick  اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد و اجزاء عملکرد گلرنگ (.Carthamus Tinctorious L) در کشت بهاره در جلگه رخ تربت حیدریه - صفحه:327-332

  tick  آنالیز خلاء عملکرد زیره سبز در 9 منطقه از استان های خراسان شمالی، خراسان رضوی و خراسانی جنوبی با استفاده از رهیافت مدل سازی - صفحه:333-341

  tick  الگوهای زمانی و مکانی رشد ریشه ژنوتیپ های نخود (.Cicer Arietinum L) در شرایط تنش غرقابی - صفحه:343-355

  tick  اثر مقادیر و روش های قراردهی کود پتاسه در سامانه های مختلف خاک ورزی بر عملکرد جو در شرایط شوری - صفحه:357-366
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved