>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهشهای زراعی ایران   
سال:1385 - دوره:4 - شماره:1


  tick  تحلیلی بر راهبردهای تحقیقات حبوبات در ایران: رهیافت هایی از اولین همایش ملی حبوبات - صفحه:1-13

  tick  اثر تنش خشکی و شوری بر جوانه زنی اسفرزه (Plantago Ovata) - صفحه:15-22

  tick  بررسی دوره بحرانی کنترل علف هرز در گیاه دارویی زیره سبز (Cuminum Cyminum). - صفحه:23-34

  tick  اثر پیش تیمار بذر بر جوانه زنی ژنوتیپ های عدس (Lens Culinaris Medik.) - صفحه:35-47

  tick  بررسی روند 50 ساله تغییرات سطح زیر کشت، عملکرد و تولید غلات در کشور و پیش بینی وضعیت آینده - صفحه:49-69

  tick  بررسی اثر گاوپنبه (Abutilon Theophrasti) بر عملکرد و اجزای عملکرد سویا (Glycine Max) در تراکم های مختلف گیاهی و تاریخ های مختلف کاشت - صفحه:71-81

  tick  بررسی اثر تراکمهای مختلف کشت مخلوط زیره سبز و نخود با تاکید بر کنترل علفهای هرز - صفحه:83-94

  tick  بررسی اثر آلیلوپاتیک اندام هوایی علف هفت بند(Polygonum Avicular) بردرصد سبزشدن و رشد گیاهچه های گوجه فرنگی و ذرت - صفحه:95-104

  tick  ارزیابی تنوع گونه ای، کارکردی و ساختار جوامع علفهای هرز مزارع گندم و چغندر قند استانهای مختلف کشور - صفحه:105-129

  tick  اثر فواصل مختلف آبیاری و تراکم بر عملکرد و اجزاء عملکرد دو توده بومی رازیانه - صفحه:131-140

  tick  ارزیابی پاسخ ژنوتیپ های نخود کابلی (Cicer Arietinum L.) به تاریخ کاشت - صفحه:141-154

  tick  تحمل به یخبندان ژنوتیپ های امید بخش گندم به روش یخبندان طوقه (Crown Freezing) - صفحه:155-168

  tick  آنالیز شاخص های اگروکلیماتیک ایران در شرایط تغییر اقلیم - صفحه:169-182
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved