>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهشهای زراعی ایران   
سال:1388 - دوره:7 - شماره:1


  tick  بررسی اثر تراکم کاشت روی عملکرد دانه و روغن دو رقم گلرنگ در سیستم کشت انتظاری در شرایط دیم - صفحه:1-10

  tick  تاثیر تراکم گیاهی و مقادیر کاهش یافته علفکش2,4-D+Mcpaبر کنترل تاج خروس ریشه قرمز (Amaranthus Retroflexus L.) در ذرت (.Zea Mays L.) - صفحه:11-22

  tick  ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد در کشت مخلوط ذرت و سیب زمینی - صفحه:23-30

  tick  بررسی و برآورد نقش عوامل اقلیمی بر Ndvi گندم با استفاده از تصاویر سنجنده Modis در منطقه عمومی شهرستان مشهد - صفحه:31-39

  tick  رشد و عملکرد گندم در پاسخ به تلقیح باکتری های ریزوسفری محرک رشد گیاه در سطوح مختلف فسفر - صفحه:41-51

  tick  اثرات آللوپاتیک عصاره برگ و بنه زعفران (Crocus Sativus ) بر رشد گیاهچه تاج خروس (Amaranthus Retroflexus) و سلمه تره(Chenopodium Album) - صفحه:53-61

  tick  تاثیرنسبت های مختلف آب چاه وفاضلاب تصفیه شده برخصوصیات مورفولوژیکی، عملکرد و اجزای عملکرد ذرت، سورگوم و ارزن علوفه ای - صفحه:63-75

  tick  بررسی تنوع ژنتیکی ارقام و لاین های گندم نان (Triticum Aestivum) ایران با استفاده از نشانگرهای مولکولیAflp - صفحه:77-84

  tick  اثر کشت مخلوط افزایشی سورگوم : لوبیا چشم بلبلی بر جمعیت و زیست توده علف های هرز در شرایط کم آبیاری - صفحه:85-95

  tick  اثرات اسـمزی و خـاص یـونی بــرجوانه زنی اسفرزه و پسیلیوم - صفحه:97-104

  tick  اثر تراکم بوته وآرایش کاشت برعملکرد و اجزای عملکرد دو هیبرید ذرت - صفحه:105-113

  tick  اثر تنوع گیاهی و نوع منبع تغذیه ای بر ترکیب و تراکم علفهای هرز در الگوهای مختلف کشت - صفحه:115-125

  tick  بررسی تاثیر کودهای بیولوژیک بر عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی بابونه آلمانی (Matricaria Chamomilla) - صفحه:127-135

  tick  تعیین روابط میان عملکرد و برخی از اجزای عملکرد نخود زراعی(Cicer Arietinum L.) با استفاده از تجزیه علیت - صفحه:137-143

  tick  بررسی اثر تاریخ کاشت، زمان و روشهای مختلف مدیریت علف های هرز در مراحل مختلف رشد بر عملکرد و اجزای عملکرد زیره سبز - صفحه:145-153

  tick  تاثیر کمپوست زباله شهری و گوگرد بر عملکرد چغندر قند وخصوصیات شیمیایی خاک - صفحه:155-164

  tick  تاثیر کود نیتروژن و تراکم گیاهی بر جذب وکارآیی مصرف نور در دو رقم کلزای بهاره - صفحه:165-174

  tick  ارزیابی عملکرد زعفران (Crocus Sativus L.) در کشت مخلوط با غلات، حبوبات و گیاهان دارویی - صفحه:175-184

  tick  ارزیابی ژرم پلاسم نخود (Cicer Arietinum L.) برای مقاومت به خشکی - صفحه:185-196

  tick  تاثیر روشهای خاکورزی بر پویایی جمعیت علف های هرز در مزرعه پنبه (Gossypium Hirsutum L.) کشت شده بعد از کلزا (Brassica Napus ) - صفحه:197-205

  tick  اثر نیتروژن و علفکش بر توزیع و تغییرپذیری مکانی لکه های علف های هرز پهن برگ طی یک فصل رشد در ذرت - صفحه:207-220

  tick  اثر متقابل بین تاریخ کاشت و میزان بذر بر صفات زراعی در ژنوتیپ های مختلف بزرک - صفحه:221-230

  tick  ارزیابی کارایی برخی علف کش ها در کنترل علف های هرز نخود و زیست سنجی اثرات باقی مانده آنها در فصل بعد بر جوانه زنی و رشد رویشی گندم - صفحه:231-241

  tick  اثر تاریخ و تراکم کاشت بر صفات مورفولوژیک و عملکرد نخود(Cicer Arientinum L.) و جمعیت علف های هرز در شرایط دیم استان لرستان - صفحه:243-257

  tick  اثر کاربرد کودهای آلی بر خصوصیات فیزیکو شیمیایی خاک و تولید محصول و ماده خشک گوجه فرنگی (Lycopersicon Esculentum L.) - صفحه:259-270

  tick  بررسی مزیت کشت مخلوط زنیان و شنبلیله در سطوح مختلف کود دامی و آرایش کاشت - صفحه:271-281

  tick  مدلسازی پویایی بانک بذر یولاف وحشی (Avena Fatua) در مزرعه گندم - صفحه:283-295

  tick  اثر تنش خشکی بر کارآیی مصرف آب و عملکرد ارقام کلزا - صفحه:297-304

  tick  تعیین آستانه شوری و دمای مناسب و بررسی اثرات توام آنها بر جوانه زنی زیره سبز(Cuminum Cyminum) - صفحه:305-312

  tick  تاثیر مواد آلی و میزان مصرف سولفوسولفورون بر پایداری آن در خاک - صفحه:313-321

  tick  تاثیر سطوح مختلف کود نیتروژن دار بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه گندم (Triticum Aestivum) در شرایط آبی و دیم - صفحه:323-334
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved