>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل   
سال:1394 - دوره:15 - شماره:1


  tick  اثر بخشی درمان پذیرش و تعهد بر بهبود تصویر بدنی دانش آموزان دختر مبتلا به پر اشتهایی عصبی - صفحه:15-24

  tick  اثر تیمار با متی مازول بر گلبولهای سفید خون وعفونت زایی ویروس هرپیس سیمپلکس-1 در موش صحرایی سفید - صفحه:56-65

  tick  ارزیابی تاثیر سولفات منیزیم وریدی در میزان بهبودی بالینی بیماران با سکته های ایسکمیک مغزی در شریان مغزی میانی - صفحه:90-96

  tick  بررسی و تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی سویه های سودوموناس آیروژینوزای جدا شده اززخم بیماران سوختگی - صفحه:66-74

  tick  بررسی اپیدمیولوژی انواع سرطانها در افراد بالای 15 سال استان - صفحه:46-55

  tick  تاثیر یک هفته مصرف گلوتامین بر شاخص های استرس اکسیداتیو در مردان جوان سالم - صفحه:83-89

  tick  شیوع پوسیدگی دندان در بین دانش آموزان 12-6 ساله مدارس ابتدایی شهر اردبیل 92-1391 - صفحه:38-45

  tick  فراوانی آلودگی به تریکوموناس واژینالیس در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی اردبیل، 1391-1393 - صفحه:75-82

  tick  فراوانی آلودگی ژیاردیا لامبلیا و انتروبیوس ورمیکولاریس در کودکان مهد کودک های شاهرود، سال 1393 - صفحه:7-14

  tick  مقایسه تاثیر طب فشاری در دو نقطه سانینجیایو و تای چانگ - صفحه:97-106

  tick  مقایسه تاثیر یک جلسه فعالیت هوازی شدید بر وضعیت گلوتاتیون ردوکس گلبول های قرمز خون ورزشکاران حرفه ای، - صفحه:25-38
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved