>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی تاثیر روش های غیر دارویی کاهش درد زایمان بر استرس ادراک شده مادران: یک کارآزمایی بالینی تصادفی  
   
نویسنده میرغفوروند مژگان ,صحتی شفایی فهیمه ,وثوقی نیری ژاله
منبع مجله دانشگاه علوم پزشكي اردبيل - 1393 - دوره : 14 - شماره : 4 - صفحه:398 -411
چکیده    زمینه و هدف: زایمان به عنوان پر استرس ترین حادثه فیزیکی و ذهنی برای زنان بر شاخص های فیزیولوژیکی و روانی آن ها در طول زایمان تاثیر می گذارد. مطالعهحاضر به منظور بررسی تاثیر استفاده از روش های غیردارویی کاهش درد زایمان بر استرس ادراک شده مادران در مرکز آموزشی درمانی علوی اردبیل در سال 92-91 انجام شد. روش کار: در این کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل شده دو سوکور، 320 زن مراجعه کننده با روش بلوک ­بندی به دو گروه مداخله(158 نفر) و کنترل(162 نفر)اختصاص یافتند. مداخله شامل استفاده از حرکات ویژه لگنی با استفاده از توپ تولد، استفاده از وضعیت های مختلف در طول فاز فعال تا زمان زایمان، دوش گرفتن، رایحه درمانی با اسطوخودوس به شکل استنشاقی و موسیقی بود. میزان استرس ادراک شده در شروع فاز فعال و قبل از مداخله، شش ساعت و هشت هفته بعد از زایمان در دو گروه با استفاده از مقیاس استرس درک شده ( pss=perceived stress scale ) اندازه گیری شد. از مدل خطی عمومی برای آنالیز داده­ها استفاده شد. یافته ها: میانگین نمره کلی استرس درک شده به طور معناداری در گروه مداخله در شش ساعت بعد از زایمان ( 01/0- تا 9/1- : , 95% confidence interval 0/1- : (adjusted difference کمتر از گروه کنترل بود. ولی هیچ تفاوت معنی داری در هشت هفته بعد از زایمانبین دو گروه مداخله و کنترل وجود نداشت (692/0= p ). نتیجه گیری: روش های غیر دارویی کاهش درد زایمان مداخله ای موثر برای کاهش سطح استرس ادراک شده مادران در زمان زایمان بوده و استفاده از مداخلات فوق توسط ماماها در طی لیبر توصیه می گردد.
کلیدواژه درد زایمان ,استرس ادراک شده ,روش های غیردارویی کاهش درد
آدرس دانشگاه علوم پزشکی تبریز, ایران, دانشگاه علوم پزشکی تبریز, ایران, دانشگاه علوم پزشکی تبریز, ایران
پست الکترونیکی zhvn423@yahoo.com
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved