>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل   
سال:1386 - دوره:7 - شماره:23


  tick  ارتباط برخی از شاخص های تن سنجی مادر و وزن هنگام تولد نوزاد در بیمارستان علوی اردبیل - صفحه:84-89

  tick  ارزیابی مقایسه ای نتایح رادیوگرافی و سونوگرافی مفاصل هانش در 100 شیرخوار با یافته های بالینی مشکوک به دررفتگی - صفحه:15-21

  tick  الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی و پلاسمیدی سویه های پسودوموناس آنروژینوزای جداشده از عفونت های بیماران بستری در مرکز آموزشی و درمانی سینا- تبریز - صفحه:90-98

  tick  اندازه گیری شاخص های فیزیکی و شیمیایی آب آشامیدنی شهر اردبیل - صفحه:52-56

  tick  بررسی ارتباط افزایش فشار خون با افزایش وزن مابین جلسات همودیالیز در بیماران دیالیزی مرکز همودیالیز بیمارستان بوعلی-اردبیل - صفحه:22-26

  tick  بررسی تاثیر داروی اسپیرنولاکتون بر میزان هورمون های Lh, Fsh تستوسترون، دی هیدروتستوسترون و اسپرماتوژنز در موش صحرایی - صفحه:62-68

  tick  بررسی جنبه های همه گیرشناسی و مقاومت آنتی بیوتیکی ویبریوکلرا، بیوتایپ التور سروتایپ اینابا در همه گیری تابستان سال 1384 در ایران - صفحه:41-45

  tick  بررسی سابقه تماس با کلامیدیاپنومونیه در ابتلا به انفارکتوس حاد میوکارد - صفحه:35-40

  tick  بررسی ویژگی های شخصیتی و رضایت شغلی کارکنان دانشگاه های اردبیل - صفحه:77-83

  tick  تعیین الگوی پلاسمیدی و مقاومت آنتی بیوتیکی استافیلوکوکوس اورئوس جداشده از ناقلین بینی در بیماران دیالیزی مرکز آموزشی و درمانی امام خمینی تبریز - صفحه:7-14

  tick  خصوصیات بالینی و آزمایشگاهی کودکان مبتلا به کالا آزار در استان اردبیل - صفحه:27-34

  tick  رابطه مصرف میان وعده ها و نوشیدنی های شیرین در ساعات حضور در مدرسه با میزان پوسیدگی مولر اول دائمی - صفحه:46-51

  tick  مقایسه برموکریپتین داخل مهبلی و خوراکی از نظر میزان عوارض جانبی و تداوم مصرف در زنان مراجعه کننده به درمانگاه تخصصی زنان بیمارستان علوی - صفحه:57-61

  tick  مقایسه میزان اثربخشی آموزش ایمن سازی در مقابل استرس (Sit) و دارو درمانی در سردردهای تنشی مزمن - صفحه:69-76
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved