>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی تاثیر فشار بر نقاط Sp6 و Li4 بر شدت درد و طول مدت زایمان طبیعی در زنان نخست زا در بیمارستان های دولتی شهر اردبیل  
   
نویسنده کاظم زاده رافت ,صحتی شفایی فهیمه ,امانی فیروز ,حشمت رضا
منبع مجله دانشگاه علوم پزشكي اردبيل - 1393 - دوره : 14 - شماره : 2 - صفحه:158 -167
چکیده    زمینه و هدف: زایمان از جمله وقایع مهمی است که اکثریت قریب به اتفاق زنان در زندگی تجربه کرده و درد جز اجتناب ناپذیر آن است که در صورت عدم کنترل منجر به طولانی شدن زایمان و بروز صدمات متعدد در مادر و جنین می گردد لذا دستیابی به تدابیری جهت تسکین درد و کنترل طول مدت زایمان خصوصا با استفاده از روش های غیرتهاجمی نظیر طب فشاری ضروری به نظر می رسد. این پژوهش به منظور تعیین تاثیر فشار در نقاط sp6و li4 بر شدت درد و طول مدت زایمان در زنان نخست زا انجام گرفته است.روش کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی کنترل شده تصادفی بر روی 84 نفر از زنان نخست زا، در بیمارستان های دولتی شهر اردبیل انجام شد. شرکت کنندگان به روش تصادفی توسط بلوک بندی 4 و 6 تایی به دو گروه تقسیم شدند. مداخله بصورت اعمال فشار در نقاط sp6 و li4 در دیلاتاسیون های مختلف بود. شدت درد قبل و بعد از مداخله با استفاده از مقیاس بینایی سنجش درد و طول مدت فاز فعال و مرحله دوم زایمان از طریق معاینه واژینال محاسبه و در چک لیست ثبت شد. برای تعیین تاثیر فشار بر شدت درد و طول مدت زایمان از آزمون های آماری تی زوج، تی مستقل و کای دو در نرم افزار spss / ver. 16 استفاده شد.یافته ها: میانگین شدت درد بعد از هر بار مداخله در گروه آزمون کاهش یافت و میانگین شدت درد بعد از مداخله در گروه آزمون در هر چهار دیلاتاسیون مورد بررسی به طور معنی دار کمتر از گروه کنترل بود (001/0p < )، همچنین میانگین طول مدت فاز فعال و مرحله دوم زایمان در گروه آزمون به طور معنی دار کمتر از گروه کنترل بودند (001/0 p < ، 008/0 p=). نتیجه گیری: فشار بر نقاط sp6و li4 در دیلاتاسیون های مختلف باعث کاهش شدت درد و طول مدت فاز فعال و مرحله دوم زایمان می گردد. لذا این روش آسان، غیر تهاجمی و بی خطر می تواند بطور موثری برای مددجویان در بالین و همچنین در حیطه های آموزشی و پژوهشی مورد استفاده قرارگیرد.
کلیدواژه طب فشاری ,شدت درد ,طول مدت زایمان ,درد زایمان ,زایمان طبیعی
آدرس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل, ایران, دانشگاه علوم پزشکی تبریز, ایران, دانشگاه علوم پزشکی اردبیل, ایران, دانشگاه علوم پزشکی ایران, ایران
پست الکترونیکی sehhatief@tbzmed.ac.ir
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved