>
Fa   |   Ar   |   En
   اثر ضد میکربی آلیسین بر استرپتوکوکهای گروه B کلونیزه کننده جدا شده از زنان باردار در شهر اردبیل، ایران  
   
نویسنده جنتی الهام ,اسداللهی ملیحه ,پیری دوگاهه هادی ,ارزنلو محسن
منبع مجله دانشگاه علوم پزشكي اردبيل - 1393 - دوره : 14 - شماره : 2 - صفحه:127 -132
چکیده    زمینه و هدف: استرپتوکوک های گروه b (gbs) از مهم ترین علل عفونت های نوزادان و مادران می باشد. این گروه از باکتریها هنوز نسبت به پنی سیلین، آمپی سیلین و سفالوسپورین های نسل اول حساس هستند. با این وجود مقاومت در برابر دیگر آنتی بیوتیک ها مانند اریترومایسین و کلیندامایسین رایج است. این مطالعه با هدف بررسی اثر ضد میکروبی آلیسین بر gbs در شرایط آزمایشگاهی انجام گرفت.روش کار: عصاره سیر تهیه و آلیسین با استفاده از روش hplc نیمه کمی خالص سازی شد. حداقل غلظت بازدارندگی (mic) و حداقل غلظت کشندگی (mbc) آلیسین برای ?? ایزوله gbs کلونیزه کننده جدا شده از دستگاه تناسلی در خانم های حامله به روش میکرودایلوشن در محیط کشت تاد هویت براث تعیین شد.نتایج: mic آلیسین برای سویه های مورد مطالعه µg/ml128-64 (128=90mic و mbc آن µg/ml 128 -512 (256=90mbc) بود. نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که آلیسین می تواند رشد gbs را در شرایط آزمایشگاهی مهار نماید. لذا با مطالعات بیشتر، احتمالاً می توان در آینده از آن برای مقابله با عفونت های ناشی از این باکتری استفاده نمود.
کلیدواژه آلیسین ,استرپتوکوک های گروه B ,حداقل غلظت بازدارندگی ,حداقل غلظت کشندگی
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل, ایران, دانشگاه علوم پزشکی اردبیل, ایران, دانشگاه علوم پزشکی اردبیل, ایران, دانشگاه علوم پزشکی اردبیل, ایران
پست الکترونیکی m.arzanlou@arums.ac.ir
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved