>
Fa   |   Ar   |   En
   اثر داروی ترانکسامیک اسید در کاهش عود خونریزی اتاق قدامی در هایفمای ترومای بلانت  
   
نویسنده معصومی رحیم ,معصومی نوید ,فولادی نسرین ,سمیعی الهه
منبع مجله دانشگاه علوم پزشكي اردبيل - 1390 - دوره : 11 - شماره : 3 - صفحه:259 -268
چکیده    زمینه و هدف: هایفما به وجود خون در اتاق قدامی اطلاق شده و ترومای بلانت از علل شایع ایجاد آن می باشد. از عوارض هایفما می توان به خونریزی ثانویه اشاره کرد. هدف از پژوهش حاضر تعیین اثر داروی ترانکسامیک اسید (tranexamic acid) در کاهش عود خونریزی اتاق قدامی در هایفمای تروماتیک بود.روش کار: مطالعه حاضر از نوع کارآزمایی بالینی تصادفی شده می باشد که بر روی 54 بیمار مبتلا به هایفمای تروماتیک که در بین سال های 1385 تا 1387 به بخش چشم بیمارستان علوی مراجعه کرده بودند، انجام شد. بیماران به دو گروه تقسیم و یک گروه داروی ترانکسامیک اسید و گروه دیگر شبه دارو دریافت کردند. پس از بررسی و معاینه چشم در مدت زمان معین، داده های حاصل با استفاده از نرم افزار spss نسخه 16 و آزمونهای آماری کای دو و تی تست مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها: بر اساس نتایج حاصل از مطالعه حاضر 79/6% از بیماران مرد و 20/4% زن بودند. متوسط سن بیماران 9/44 ± 19/8 سال بود. 33/3% افراد حدت بینایی در حد light perception و 29/6 % در حد hand motion و 35/2% در حد finger count بود. در این مطالعه 1/9% افراد هایفمای گرید i و 11/1% گرید ii و 38/9% گرید iii و 48/1% گرید iv داشتند. در بین افرادی که داروی ترانکسامیک اسید دریافت کرده بودند خونریزی مجدد مشاهده نشد و در سایر بیماران در 5 نفر عود خونریزی داشتند. نتیجه گیری: مصرف داروی ترانکسامیک اسید به میزان 19% باعث کاهش عود خونریزی گردید، بنابراین مصرف این دارو جهت کاهش عود خونریزی در هایفمای ترومای بلانت و انجام مطالعات بیشتر جهت تعیین ارتباط بین فشار داخل چشم بیماران و میزان خونریزی مجدد پیشنهاد می شود.
کلیدواژه هایفما ,ترومای بلانت ,ترانکسامیک اسید ,خونریزی مجدد
آدرس
پست الکترونیکی r.maasoumi@arums.ac.ir
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved