>
Fa   |   Ar   |   En
   جداسازی سلول های بنیادی و پیش ساز عصبی از مغز موش بالغ با روش ایجاد نوروسفر  
   
نویسنده گل محمدی محمد قاسم ,سقا محسن ,آذری حسن ,نجف زاده نوروز
منبع مجله دانشگاه علوم پزشكي اردبيل - 1390 - دوره : 11 - شماره : 3 - صفحه:246 -258
چکیده    زمینه و هدف: سلول های بنیادی دسته ای از سلول های تمایز نیافته می باشند که قابلیت تمایز به انواع سلول های تخصص یافته را دارند. کشف این سلول ها در سیستم عصبی مرکزی پستانداران که تا مدتها پیش تصور می شد فاقد هرگونه قدرت ترمیم و بازسازی می باشد، امیدهای تازه ای را برای درمان بیماری های دژنراتیو سیستم عصبی مرکزی نظیر سکته مغزی، بیماری پارکینسون، آلزایمر و ضایعات نخاعی ایجاد نموده است. بدلیل اهمیت موضوع، تصمیم گرفته شد نحوه جداسازی سلول های بنیادی عصبی از مغز موش بالغ با استفاده از روش ایجاد نوروسفر و تمایز آنها به سلول های بالغ سیستم عصبی توضیح داده شود.روش کار: ناحیه تحت بطنی نیمه سری بطن های طرفی مغز موش بالغ تشریح و جداسازی شده و پس از ایجاد سوسپانسیون تک سلولی بر اساس روش ایجاد نوروسفر کشت داده شد. پس از هفت روز نوروسفرهای اولیه حاصله شمارش شده و میانگین تعداد آنها بدست آمد. تمایز سلول های بنیادی عصبی به سلول های بالغ سیستم عصبی با قرار دادن سلول های بدست آمده از نوروسفرها در محیط کشت تمایزی انجام شد و بمنظور تشخیص این سلول ها از تکنیک ایمونوسیتوشیمی و نشانگرهای اختصاصی آنها استفاده شد.یافته ها: سوسپانسیون سلولی بدست آمده از بافت تحت بطنی نیمه سری بطن های طرفی مغز موش بالغ 7 تا 10 روز پس از انکوبه شدن در محیط کشت نوروسفر، کلونی های چند ظرفیتی بنام نوروسفر ایجاد نمود. میانگین تعداد نوروسفرهای بدست آمده از این ناحیه 62±505 تخمین زده شد. خاصیت چند ظرفیتی نوروسفرهای بدست آمده با قرار گرفتن سلول های حاصله از نوروسفرها در محیط کشت تمایزی با ایجاد سلول های اصلی سیستم عصبی مرکزی یعنی نورون، آستروسیت و الیگودندروسیت نشان داده شد.نتیجه گیری: به دلیل کمبود مارکرهای خاص برای شناسایی سلول های بنیادی عصبی روش ایجاد نوروسفر در محیط آزمایشگاهی روشی مطمین و انتخابی برای جداسازی، مطالعه و درک بیولوژی سلول های بنیادی عصبی رویانی و بالغ می باشد.
کلیدواژه سلول بنیادی عصبی ,ناحیه تحت بطنی ,روش ایجاد نوروسفر ,موش سوری
آدرس
پست الکترونیکی m.sagha@arums.ac.ir
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved