>
Fa   |   Ar   |   En
   اثرات ضد باکتریایی عصاره های اوکالیپتوس گلوبولوس بر روی بروسلا ملی تنسیس M16 و بروسلا آبورتوس S99 در شرایط آزمایشگاهی و مدل حیوانی  
   
نویسنده عبداله زاده پیمان ,شاپوری رضا ,نصیری سمنانی شهرزاد
منبع مجله دانشگاه علوم پزشكي اردبيل - 1390 - دوره : 11 - شماره : 3 - صفحه:218 -227
چکیده    زمینه و هدف: بروسلوزیس توسط پاتوژن های داخل سلولی از جنس بروسلا ایجاد می شود که مخزن طبیعی آن حیوانات خانگی و وحشی می باشند. بررسی ها نشان می دهند که گیاهان دارویی می توانند با اطمینان و بطور موفقیت آمیز در درمان بیماری های باکتریایی بدون بروز اثرات مضر و مقاومت های دارویی به کار برده شوند.روش کار: در این مطالعه عصاره های آبی، اتانولی و استونی برگ های اوکالیپتوس تهیه شدند. سپس میزان mic و mbc عصاره ها برای بروسلا ملی تنسیس m16 و بروسلا آبورتوس s99 با روش های رقت در براث و انتشار چاهکی در آگار تعیین شد. در مطالعه مدل حیوانی، ابتدا cfu/ml 5 × 10 5 باکتری بروسلا به صورت داخل صفاقی تزریق شد و بعد از 24 ساعت مقدار 0/5 سی سی (برابر با غلظت mbc عصاره ها) از عصاره های اوکالیپتوس به صورت داخل صفاقی به موش های ماده balb/c تزریق شد. سپس طبق پروتکل های استاندارد تعداد کلونی های بروسلای طحالی پس از 7 روز با کشت بر روی محیط مولر-هینتون آگار شمارش شد.یافته ها: نتایج نشان دادند که mic و mbc عصاره آبی اوکالیپتوس برای بروسلا ملی تنسیس m16 و بروسلا آبورتوس s99 به ترتیب، 1:80 (10/81 میلی گرم بر میلی لیتر) و 1:40 (21/62 میلی گرم بر میلی لیتر) و برای عصاره استونی 1:1280 (0/64 میلی گرم بر میلی لیتر) و 1:640 (1/29 میلی گرم بر میلی لیتر) و عصاره اتانولی 1:2560 (0/31 میلی گرم بر میلی لیتر) و 1:1280 (0/63 میلی گرم بر میلی لیتر) بودند. در رشد کرده در 48 ساعت پس از کشت سوپرناتانت طحالی برای عصاره های آبی، اتانولی و استونی به ترتیب 3 10 × 5 cfu/ml و 2 10 × 2 fu/ml و 2 10 × 6 cfu/ml در مقایسه با گروه کنترل 10 10 × 4 cfu/ml بودند. هم چنین نتایج آزمایشات in vivo برای بروسلا ابورتوس s99 برای عصاره های آبی، اتانولی و استونی به ترتیب 3 10 × 3 cfu/ml و 2 10 × 1 cfu/ml و 2 10 × 3 cfu/ml در مقایسه با گروه کنترل 9 10 × 9 cfu/ml بودند و این نتایج کاهش معنی دار (0/01 > p ) بروسلا را در تمام گروه های آزمون نشان دادند. نتیجه گیری: نتایج بررسی های شرایط آزمایشگاهی و مدل حیوانی نشان داد که عصاره های استونی و اتانولی اوکالیپتوس در مقایسه با عصاره آبی بیشترین فعالیت ضد میکروبی موثر بر روی بروسلا ملی تنسیس m16 و بروسلا آبورتوس s99 دارند و می توانند در درمان بروسلوز انسانی و حیوانی مفید باشند.
کلیدواژه بروسلا ملی تنسیس M16 ,بروسلا آبورتوس S99 ,عصاره های اوکالیپتوس ,اثرات ضد میکروبی
آدرس
پست الکترونیکی rezashapoury@yahoo.com
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved