>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل   
سال:1399 - دوره:20 - شماره:3


  tick  اثر تمرینات استقامتی و ازن درمانی بر بیان ژن Fls و Vegf در بافت زانو در موش‫های مبتلا به استئوآرتریت - صفحه:318-327

  tick  اثر شش هفته تمرین مقاومتی بر بیان ژن Foxo1 در سلول‌های کبدی و سطح گلوکز و انسولین در موش‌های صحرایی دیابتی نوع 2 - صفحه:328-339

  tick  اثر عصاره رازک بر پارامترهای بیوشیمیایی کبد در موش‫های صحرایی آسیب دیده با تتراکلریدکربن - صفحه:352-360

  tick  اثر محافظتی بربرین کلراید و تمرین هوازی بر مسیرNrf2/Ho-1 ، و Pparγ کبدی موش‌های صحرایی دیابتی با استرپتوزوتوسین - صفحه:296-306

  tick  تاثیر 12 هفته تمرین پیلاتس و مصرف مکمل زنجبیل بر مقادیر سرمی Bdnf و Tnf-Α در زنان مبتلا به بیماری مولتیپل اسکلروزیس - صفحه:307-317

  tick  تاثیر 4 هفته تمرین هوازی بر عملکرد یادگیری و حافظه فضایی و پویایی میتوکندریایی در بافت هیپوکمپ رت‌های پیر - صفحه:340-351

  tick  تاثیر تمرین استقامتی با شدت متوسط بر بیان فاکتورهای آنژیوژنز و استرس اکسیداتیو قلب در موش‌های صحرایی - صفحه:361-371

  tick  تاثیر تمرین استقامتی و مکمل یاری کورکومین بر بیان ژن‫های اینتراتوموری Angiomir-126 و Angiopoietin-1 در موش‫های ماده مبتلا به سرطان پستان - صفحه:410-420

  tick  تاثیر تمرینات ترکیبی و باز‌توانی بر بیان ژن Abca1 لنفوسیت‌های خون و نیمرخ لیپیدی در مردان میان‌سال پس از عمل بای‫پس عروق کرونر - صفحه:397-409

  tick  شناسایی تغییرات تک نوکلئوتیدی در ژن‌های مرتبط با‫هایپرتروفی و قدرت عضلانی در یک وزنه‌بردار نخبه با استفاده از روش توالی یابی کل اگزوم: یک گزارش موردی - صفحه:421-429

  tick  طراحی فارماکوفورهای بالقوه ضد لیشمانیا با استفاده از تکنیک محاسباتی کاربری جدید دارو - صفحه:372-396
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved