>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل   
سال:1398 - دوره:19 - شماره:3


  tick  اثر محافظتی تمرین هوازی و عصاره رزوراترول بر پویایی میتوکندریایی میوسیت‌های قلبی در موش‌های صحرایی کبد چرب غیرالکلی - صفحه:272-283

  tick  بررسی الگوی نهفتگی مولر سوم مندیبل در جمعیت شهر اردبیل - صفحه:323-333

  tick  بررسی فراوانی کیست هیداتید با درگیری بیش از یک ارگان در اردبیل، شمال غرب ایران - صفحه:294-300

  tick  تاثیر 12 هفته تمرین بدنی پیلاتس بر سطوح سرمی آپلین و امنتین-1 در زنان غیرفعال دارای اضافه وزن - صفحه:311-322

  tick  تاثیر تمرین شنا و مصرف ویتامین B6 بر بیان ژن Gata2 در رت‌های مدل اندومتریوز - صفحه:354-365

  tick  تاثیر تمرینات ترکیبی و مصرف اسیدکلروژنیک بر آنزیم‌های کبدی و پروتئین واکنش‌گر Cدر زنان چاق - صفحه:284-293

  tick  تاثیر زمان دم کردن بر میزان فلوراید آزاد شده از چای سیاه و چای سبز - صفحه:334-342

  tick  مرور نظام‌ مند مطالعات گزارش شیوع واژینیسموس - صفحه:263-271

  tick  مطالعه الگوی حساسیت آنتی‌بیوتیکی و فراوانی ژن‫های بتالاکتاماز وسیع‫الطیف Shv وTem در ایزوله‫های ادراری اشریشیاکلی و کلبسیلاپنومونیه در شهر تبریز - صفحه:301-310

  tick  نیازسنجی آموزشی مادران باردار دیابتی در مراکز بهداشتی درمانی مشگین‌شهر در سال 1397 - صفحه:343-353

  tick  گزارش یک مورد کلانژیت اسکلروزان اولیه مرتبط با کولیت اولسراتیو شدید در یک خانم جوان - صفحه:366-371
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved