>
Fa   |   Ar   |   En
   ضرورت مدیریت اطلاعات عمومی در جمهوری اسلامی ایران و تاثیر آن در ارتقاء امنیت ملی  
   
نویسنده عصاریان نژاد حسین ,شریفی زارچی احمدعلی
منبع امنيت ملي - 1396 - دوره : 7 - شماره : 24 - صفحه:133 -159
چکیده    از دغدغه‌های اصلی کشورهای درحال‌توسعه قرار گرفتن در مسیر توسعه و توسعه‌یافتگی است. مطالعات توسعه و آمارهای سازمان‌های جهانی بیانگر آن است که از مهم‌ترین عوامل رشد و توسعه کشورها، حکمرانی خوب است که شاخص مهم آن شفافیت، پاسخگویی و مشارکت مردمی است. امری که مدیریت اطلاعات عمومی و دسترسی عادلانه شهروندان به اطلاعات را می‌طلبد. این مقاله باهدف کشف ضرورت مدیریت اطلاعات عمومی در جمهوری اسلامی در پی پاسخ به این سوال اساسی است که ضرورت مدیریت اطلاعات عمومی در جمهوری اسلامی از منظر نخبگان چگونه است و آیا اصولاً این مدیریت در جامعه و امنیت ملی تاثیری دارد؟ تحقیق ازنظر هدف کاربردی و توسعه‌ای و ازنظر ماهیت توصیفی و تحلیلی و از منظر روش اجرا آمیخته می‌باشد. برای پاسخ به سوال، داده‌های مرتبط از طریق فیش‌برداری و داده‌های کیفی و همچنین مصاحبه با نخبگان و تهیه پرسشنامه محقق ساخته داده‌های کمی نیز گردآوری و با استفاده از روش تایید عاملی و رتبه‌بندی فریدمن مورد تجزیه‌وتحلیل قرارگرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد، مدیریت اطلاعات عمومی ازنظر نخبگان به ترتیب اولویت برای شفافیت، دسترسی عادلانه به اطلاعات، مقابله با فساد، آزادسازی اطلاعات غیر محرمانه پنهانی، رشد و توسعه، افزایش مشارکت سیاسی و توسعه سیاسی و اقتصادی لازم و ضروری است.
کلیدواژه شفافیت، حکمرانی خوب، اطلاعات عمومی، مدیریت اطلاعات عمومی، موسسات عمومی، جمهوری اسلامی ایران
آدرس دانشگاه عالی دفاع ملی, ایران, دانشگاه عالی دفاع ملی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved