>
Fa   |   Ar   |   En
   مولّفه های الگوی تدوین راهبرد امنیّت ملّی بر اساس رویکرد بومی  
   
نویسنده عبدالله خانی علی ,پورقلی محسن
منبع امنيت ملي - 1392 - دوره : 2 - شماره : 10 - صفحه:120 -147
چکیده    امنیّت ملّی موضوعی است که با بقا و ارزش های اساسی یک ملّت سروکار دارد و حفظ آن فلسفه وجودی و وظیفه اصلی دولت است. در محیط امنیتی، دستیابی به اهداف امنیّت ملّی مستلزم داشتن راهبرد است که در قالب سندی مدوّن، راهنمای دولت در تعقیب اهداف و منافع امنیت ملّی است. تدوین سند راهبرد امنیّت ملّی نیز مستلزم داشتن الگو می باشد؛ به همین جهت، هدف از این پژوهش دستیابی به مولفه هایی است که یکی از سازه های اصلی الگوی تدوین راهبرد امنیّت ملّی را تشکیل می دهند و طراحی مدلی که با استفاده از آن بتوان این مولفه ها را با شرایط و مقتضیات حاکم بر یک واحد سیاسی منطبق کرد. به همین منظور، از روش توصیفی استفاده شده؛ برای دستیابی به مولفه ها، عناصر و تعیین جایگاه آنها در مدل مفهومی از روش تحلیل محتوا و برای استخراج مدل ها از متون اسناد راهبرد امنیت ملّی کشورهای مهم جهان از روش مهندسی معکوس و برای تحلیل و پردازش داده های پژوهش از روش های آماری توصیفی و استنباطی بهره گیری شده است. در این پژوهش با استفاده از روش ترکیبی کمّی و کیفی برای کمّی سازی داده های کیفی از روش پیمایشی بهره گرفته شده است. یافته پژوهش حاضر، شناسایی ده متغیّر به عنوان مولفه های الگوی تدوین راهبرد امنیّت ملّی است که طی فرایندی، بومی سازی شده و در قالب الگوی تشریحی و الگوی شماتیک ارائه شده است. همچنین، پژوهش حاضر مدل بومی سازی مولفه های راهبرد امنیت ملی را ارائه می دهد.
کلیدواژه امنیت، الگو، امنیت ملی، سند راهبرد امنیت ملی
آدرس دانشگاه عالی دفاع ملی, ایران, دانشگاه عالی دفاع ملی, ایران
پست الکترونیکی mohsenpurgholi@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved