>
Fa   |   Ar   |   En
   الزامات مدیریت راهبردی در جنگ الکترونیکی مبتنی بر«چرخه اوودا»  
   
نویسنده علوی علی ,هلیلی خداد
منبع امنيت ملي - 1392 - دوره : 2 - شماره : 10 - صفحه:149 -170
چکیده    جنگ و تخاصم از دیرباز جزئی جدانشدنی از تعاملات بین جوامع بشری بوده است. همگام با توسعه صنایع و فناوری، اهداف و نحوه جنگ ها نیز به تدریج از حالت سنتی به مدرن تغییر یافت. عصر اطلاعات زمینه ساز ظهور جنگ های نسل سوم با شکل و رویکرد جدید بر پایه سلطه اطلاعاتی شده است. در جنگ اطلاعاتی با استفاده از تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری الکترونیکی، زیرساخت های حیاتی اطلاعاتی تخریب و یا غیر عملیاتی می شوند. جنگ الکترونیکی نوعی جنگ اطلاعاتی است که با به کارگیری تجهیزات ارتباطی و راداری، سامانه های شنود و رهگیری، تجسس، شناسایی و مراقبت، اطلاعات لازم کسب شده و با تجزیه و تحلیل این سیگنال ها و شناسایی اهداف؛ برنامه ریزی و تصمیم سازی به منظور استفاده بهینه از اطلاعات دریافتی انجام می شود. در این مقاله به این سوال اصلی پاسخ داده می شود: ضرورت، نقش و تاثیر مدیریت راهبردی در فرایند اجرای جنگ الکترونیکی چیست؟ تحقیق از نظر هدف از نوع کاربردی و از لحاظ روش تحلیلی است. با بررسی روند تدریجی پیشرفت های جنگ الکترونیکی به بحث در مورد استفاده از مدیریت راهبردی به منظور بالا بردن دقت عمل و سرعت در تصمیم گیری های راهبردی در شرایط بحران و جنگ پرداخته می شود و بر مبنای چرخه اوودا راه کارهای عملی ارائه می شود. محققین در این پژوهش به این نتیجه رسیدند که تحلیل محیطی نقاط ضعف و قدرت، آسیب ها و تهدیدات در تدوین برنامه ریزی راهبردی و هوشیاری در کنترل، نظارت و اجرای این راهبردها در شرایط پیچیده کنونی امری ضروری در حوزه جنگ الکترونیکی در زمان صلح و صحنه نبرد است تا بتوان در سطح عملیاتی و راهبردی به طرح ریزی علمیات آفندی، پدافندی و پشتیبانی پرداخت.
کلیدواژه جنگ الکترونیکی، حمله الکترونیکی، پشتیبانی الکترونیکی، حفاظت الکترونیکی، oodaچرخه
آدرس دانشگاه عالی دفاع ملی, ایران, دانشگاه عالی دفاع ملی, ایران
پست الکترونیکی kh.halili@nict.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved