>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی نقش استکبارستیزی در دوام و ماندگاری بیداری اسلامی کشورهای منطقه (مطالعه موردی کشور بحرین)  
   
نویسنده عصاریان نژاد حسین ,رضا زاده اکبر ,کاشف حمیدرضا
منبع امنيت ملي - 1392 - دوره : 2 - شماره : 9 - صفحه:120 -136
چکیده    ظلم ستیزی و استکبارستیزی مفاهیمی برآمده از آموزه های الهی و دینی مسلمانان به ویژه شیعیان است. بررسی بیداری اسلامی مردم منطقه در پرتو مفاهیم مذکور و برخی از مفاهیم ارزشی دیگرنظیر بازیابی هویت، نیل به آزادیهای مشروع، از بین بردن تبعیض و رسیدن به استقلال ورفع وابستگی از قدرت های استکباری در این کشورها که از اهمیت بسزایی برخوردار است. پژوهش حاضر به‌ دلیل موقعیت راهبردی کشور بحرین، ساختار جمعیتی و مذهبی این کشور و ماهیت جنبش بیداری اسلامی مردم این کشور که برگرفته از آموزه های فرهنگ مهدویت و الهام یافته از عوامل موثر در شکل گیری و پیروزی انقلاب اسلامی ایران می باشد درصدد تبیین نقش ظلمستیزی و استکبارستیزی مردم این کشور در دوام و ماندگاری بیداری اسلامی آنان است. روش جمع‌آوری داده‌ها در این پژوهش استفاده از اسناد و مدارک علمی و کتابخانه ای و سایت‌های علمی و مذهبی است. تحلیل داده ها به دلیل برجستگی و اهمیت مباحث هویتی، فرهنگی و مذهبی مردم بحرین مبتنی بر رویکرد سازه انگاریاست.
کلیدواژه ظلم ستیزی، استکبارستیزی، جنبش بیداری اسلامی، فرهنگ مهدویت، انقلاب اسلامی ایران، بحرین
آدرس دانشگاه عالی دفاع ملی, ایران, دانشگاه عالی دفاع ملی, ایران, دانشگاه عالی دفاع ملی, ایران
پست الکترونیکی kashef1348@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved