>
Fa   |   Ar   |   En
   نقش شبکه های اجتماعی مجازی در امنیت فرهنگی  
   
نویسنده ولوی محمدرضا ,میرشمسی محمدرضا ,آقاجانی حمزه کلائی سعادت
منبع امنيت ملي - 1392 - دوره : 2 - شماره : 9 - صفحه:89 -118
چکیده    یکی از موضوعاتی که در سال های اخیر ذهن بسیاری از صاحب نظران حوزه اجتماعی و امنیت را به خود مشغول نموده، نقش شبکه های اجتماعی مجازی در ابعاد مختلف جامعه است. از این رو، پ‍ژوهش حاضر با هدف بررسی نقش فرهنگی شبکه های اجتماعی بر امنیت جمهوری اسلامی، با در نظر گرفتن چهار دسته از نقش های فرهنگی از قبیل انتقال فرهنگی، فرهنگ و سبک زندگی، تغییرات اجتماعی و هویت سازی فرهنگی در این شبکه ها، شاخص ها و گویه های فرصت ها و تهدیدات فرهنگی را با روش توصیفی تحلیلی و انجام تحقیق میدانی به دست آورد. نتایج نشان داد اکثریت گویه ها اعم از فرصت یا تهدید برای امنیت جمهوری اسلامی ایران دارای اهمیت خیلی زیاد و زیاد هستند. از طرفی مشخص شد که شبکه های اجتماعی مجازی فرصت محورند و ضروریست که نظام فرهنگی کشور در جهت استفاده مطلوب از آن سرمایه گذاری مضاعفی را به عمل آورد.
کلیدواژه فرهنگ، امنیت فرهنگی، امنیت ملی، شبکه های اجتماعی مجازی
آدرس دانشگاه صنعتی مالک اشتر, ایران, دانشگاه عالی دفاع ملی, ایران, دانشگاه عالی دفاع ملی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved