>
Fa   |   Ar   |   En
   تحولات ماهیتی مرز  
   
نویسنده حسن پور جعفر ,شاه محمدی محمد
منبع امنيت ملي - 1392 - دوره : 2 - شماره : 7 - صفحه:67 -97
چکیده    مرز اصطلاحی است که در قرون اخیر و پس از استقرار سیستم دولت ملت که پس از قرارداد وستفالیا(1648) به تدریج تثبیت یافت؛ کاربرد پیدا کرده است. مرز پدیده ای است که بسیاری از ابعاد و حوزه های زندگی انسان را تحت تاثیر قرار داده و از جمله پدیده هایی به شمار می رود که کارکردهای وسیعی را در حوزه های مختلف سیاسی، نظامی، امنیتی، اجتماعی و… دارد.کارکردها و ویژگی های ذاتی مرز در طول زمان دستخوش تغییرات عمده ای گردیده و هر چند از نظر ظاهری و خط ترسیم شده بر روی نقشه ها، مرز امروزی شباهت بسیار زیادی با مرز دهه های گذشته دارد، اما در واقع، کارکردها و ویژگی های مرز به گونه ای تغییر یافته اند که ماهیت این اصطلاح و مفهوم را دگرگون ساخته اند. این نوشتار با بررسی روند تحولات در کارکردهای مرز در طول زمان و ویژگی های خاص مرز در دنیای امروزی، درصدد پاسخ گوئی به این سئوال است که این تحولات کارکردی چه ارتباطی با مفهوم بنیادین امنیت و به ویژه وظایف نهاد متولی مرز دارد؟
کلیدواژه مرز، کارکردهای مرز، امنیت، ویژگی های مرز، نیروهای مرزبانی
آدرس دانشگاه عالی دفاع ملی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved