>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی امکان تبدیل چالش ها و آسیب ها به تهدیدات امنیت ملی  
   
نویسنده برزگرلداری شیرزاد ,ره پیک سیامک
منبع امنيت ملي - 1392 - دوره : 2 - شماره : 7 - صفحه:9 -32
چکیده    در حوزه مسائل داخلی یک کشور آسیب ها و معضلات سیاسی، اداری، اجتماعی، اقتصادی در حد خاصی، بستر لازم را برای ورود تهدید خارجی فراهم می کنند یا خود به تهدید امنیتی تبدیل خواهند شد.در معنای اول می توان آسیب را بر خلاف تهدید به نواقص و مشکلات داخلی اطلاق کرد، که در این صورت تهدیدات به عنوان یک عامل خارجی در محل آسیب پذیری ها مستقر می شوند. اما در معنای دوم تهدیدات به نوعی شامل آسیب ها نیز می شود. یعنی تهدید به صورت یک گستره نه یک نقطه تصور می شود. این گستره گاه به صورت طولی مانند کم و زیاد، گاه در عمق مانند میزان تاثیر و در برخی موارد به طور عرضی مانند اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و... خودنمایی می کند. در این تحقیق با تکیه به معنای دوم اثبات خواهیم کرد که آسیب هایی همانند جرائم و ناهنجاری های اجتماعی، فساد اداری و عدم انسجام سیاسی در فرآیند تحول کمی و کیفی خویش تبدیل به تهدید امنیتی خواهند شد. در واقع هر تهدید عینی امنیتی دارای یک هویت نامحسوس در گذشته خود در حوزه های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است که در صورت درک و مدیریت آن می توان با هزینه ای به مراتب کمتر به نتایج مثبت در خصوص تامین منافع کشور دست یافت. «پیشگیری ساده تر و ارزان تر از درمان است» وگرنه باید شاهد پیامدهای ضد امنیتی آن بود.
کلیدواژه آسیب، تهدید امنیتی، فساد اداری، عدم انسجام نخبگان سیاسی وجرائم وناهنجاری های اجتماعی
آدرس دانشگاه علوم قضایی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved