>
Fa   |   Ar   |   En
   صلاحیت های دیوان کیفری بین المللی(icc) و تاثیرآن بر امنیت ملی  
   
نویسنده ره پیک سیامک ,پورقلی محسن
منبع امنيت ملي - 1392 - دوره : 2 - شماره : 8 - صفحه:147 -166
چکیده    موضوع مقاله حاضر بررسی صلاحیت های دیوان کیفری بین المللی و تاثیر مفاد اساسنامه آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران است. به همین جهت هدف این پژوهش تبیین آثار و تبعات پذیرش اساسنامه دیوان بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران می باشد. فرضیه ای که در این پژوهش مورد آزمون قرار گرفته این است که، پذیرش اساسنامه دیوان کیفری بین المللی با توجه به اختیارات موسّع آن، با ضمانت اجراهای موجود درحقوق بین الملل، مانند محاصره اقتصادی و مداخلۀ مسلحانه از یک سو و تفوّق سلسله مراتبی شورای امنیت سازمان ملل از سوی دیگر، امنیت ملّی واحدهای سیاسی را در معرض مخاطره قرار می دهد. این تحقیق، از نوع توسعه ای است و در آن از روش توصیفی – تحلیلی استفاده شده است. با توجه به ماهیت کیفی متغیرهای مورد بررسی، برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل محتوا استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش، 193کشور است و به جهت امکان استفاده از روش تمام شمار، حجم نمونه این پژوهش را همین تعداد از واحدهای سیاسی تشکیل می دهد. یافته های این پژوهش نشان می دهد، پیوستن واحدهای سیاسی در حال توسعه به دیوان کیفری بین المللی آثار و پی آمدهای تهدیدآمیز کارکرد این نهاد بر فرصت هایی که در اختیار واحدهای سیاسی قرار می دهد غلبه دارد و تهدیدی بر مرجع امنیت واحدهای سیاسی از جمله جمهوری اسلامی ایران است.
کلیدواژه حقوق بین الملل، دیوان کیفری بین المللی، امنیت ملی، معاهدات بین المللی،
آدرس دانشگاه علوم اداری و قضایی, ایران, دانشگاه شهید محلاتی قم, ایران
پست الکترونیکی mohsenpurgholi@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved