>
Fa   |   Ar   |   En
   ارکان جهت ساز الگوی اداره امور مناطق آزاد  
   
نویسنده سیف اله مراد ,حسن پور جعفر
منبع امنيت ملي - 1395 - دوره : 5 - شماره : 21
چکیده    در دنیای امروز که روند فزاینده تعاملات و ارتباطات گسترده بین جوامع امری اجتناب ناپذیر است، مناطق آزاد تجاری نقش رابط و حلقه اتصال بین اقتصاد داخلی و اقتصاد فرامرزی را ایفاء می نمایند تا هر یک از نهادها و بازیگران اقتصادی داخلی و خارجی ضمن بهره گیری از ظرفیت های بالقوه و بالفعل یکدیگر، به اهداف موردنظر خود دست یابند. این مناطق در صورت کارآمد بودن به عنوان موتور محرکه اقتصاد کشور عمل خواهند کرد. در مقابل، انحراف از اهداف و کارکردهای اصولی موجب میگردد این مناطق با تسهیل و گسترش واردات و سوق دادن سرمایه‌گذاری‌های خارجی به سمت کالاهای مصرفی عامل هزینه ساز برای اقتصاد ملی به شمار آیند. فقدان «استخراج و استنباط ارکان جهت ساز اداره امور مناطق آزاد (شامل دکترین، اهداف و سیاست ها) از گفتمان ولایت فقیه» مساله ای بود که پژوهشگر را به انجام این تحقیق واداشت. برای دستیابی به هدف اصلی پژوهش و پاسخ گویی به سئوال اصلی آن، مبنی بر این که «ارکان جهت ساز الگوی راهبردی اداره امور مناطق آزاد بر اساس گفتمان ولایت فقیه کدام است؟» از روش تحقیق ترکیبی بهره گرفته شد. در گردآوری داده‌های تحقیق از روش مطالعات اسنادی و ابزار مصاحبه و در تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار «maxqdr» و روشهای تحلیل محتوا و تحلیل گفتمان استفاده گردید. در نهایت پژوهش به این نتیجه رسید که دکترین پیشنهادی برای مناطق آزاد دکترین اقتصاد مقاومتی شامل اصول «استقلال و اقتدار اقتصادی»، «مردمی کردن اقتصاد» و «پیشرفت همه جانبه و پیشرفت اقتصادی»، اهداف شامل «انتقال فناوری‌های پیشرفته»، «گسترش و تسهیل تولید»، «صادرات کالا و خدمات» و «تامین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج» و سیاست ها شامل «ارتقای سطح امنیت اقتصادی»، «درون زا نمودن و ارتقای ظرفیت‌های مناطق آزاد»، «ایجاد شرایط مطلوب و مناسب» و «برون نگری و جذب سرمایه» می باشد.
کلیدواژه مناق آزاد، اداره امور، دکترین، اهداف سیاست ها
آدرس
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved