>
Fa   |   Ar   |   En
   نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در استحکام درونی قدرت ملی نظام جمهوری اسلامی ایران  
   
نویسنده جهانشیری جواد ,مرادیان محسن
منبع امنيت ملي - 1395 - دوره : 5 - شماره : 21 - صفحه:111 -146
چکیده    گسترش و پیشرفت پرشتاب فناوری اطلاعات و ارتباطات چهره متفاوتی به دهه‌های پایانی قرن بیستم و آغاز قرن 21 در سراسر جهان داده به‌نحوی‌که زیرساخت‌های حیاتی کشوها وابستگی فراوانی به این فناوری پیدا نموده است؛ لذا فناوری اطلاعات و ارتباطات را باید یکی از مهم‌ترین پدیده‌های عصر حاضر دانست که بر ابعاد اقتصادی، سیاسی، علمی و فناورانه، فرهنگی، اجتماعی، دفاعی و نظامی، امنیتی و ... تاثیر گذاشته است. در این تحقیق بر آن شدیم تا نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در استحکام ساخت درونی قدرت ملی نظام جمهوری اسلامی ایران را مورد بررسی قرار دهیم لذا با بیان مقدمه به ضرورت و اهمیت پژوهش پرداخته و با اتکا به مبانی نظری فرضیه‌های این تحقیق با اقتباس از نظریه‌های معتبر طرح گردید. تحقیق حاضر ازنظر نوع (هدف) کاربردی و از لحاظ جمع‌آوری اطلاعات در زمره تحقیقات پیمایشی (میدانی) جای می‌گیرد. جامعه آماری پژوهش را تعداد 72 نفر از اساتید، کارشناسان و متخصصین حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات که اشراف مناسب بر قدرت ملی و اهداف جمهوری اسلامی ایران دارند را به‌صورت هدفمند انتخاب و تشکیل داده است. ابزار گردآوری پرسشنامه‌ای محقق‌ساخته متناسب با موضوع و فرضیه‌های اصلی و فرعی برمبنای طیف لیکرت تنظیم و پس از تائید نهایی در ادامه با کمک نرم‌افزار spss روایی و پایایی بررسی که نتیجه 92/0- α به دست آمد. برای تجزیه‌وتحلیل فرضیه‌ها از آزمون t تک نمونه‌ای بهره‌گیری شد و نتیجه این‌که ابعاد فنی، محتوایی و امنیتی فناوری اطلاعات و ارتباطات در استحکام درونی قدرت ملی جمهوری اسلامی ایران نقش موثر دارد.
کلیدواژه فناوری اطلاعات وارتباطات، استحکام دورنی، قدرت ملی، جمهوری اسلامی ایران
آدرس دانشگاه عالی دفاع ملی, ایران, دانشگاه عالی دفاع ملی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved