>
Fa   |   Ar   |   En
   الگوی ارتقاء روحیه مجاهدان عرصه جهاد فی سبیل الله از منظر قرآن کریم  
   
نویسنده عابدی احمد ,دهقان محمد حسن ,کیانی سورنا
منبع امنيت ملي - 1395 - دوره : 5 - شماره : 21 - صفحه:85 -110
چکیده    اکثر کشورهای جهان و به‌تبع آن‌ها جمهوری اسلامی ایران به دنبال ارتقاء سطح روحیه کارکنان نیروهای مسلح خود در انجام ماموریت‌های واگذاری هستند تا بتوانند با تکیه‌بر توان رزمی غیر فیزیکی که روحیه رزمندگان از اهم عوامل موثر بر آن است، اختلافات موجود در سطوح توان رزمی فیزیکی خود را حتی‌المقدور، متعادل سازند. بنابراین هدف اصلی مقاله حاضر، تبیین الگوی ارتقاء روحیه مجاهدان عرصه جهاد فی سبیل الله از منظر قرآن کریم است. چون این مقاله به دنبال کشف حقایق مرتبط با ارتقاء سطح روحیه مجاهدان فی سبیل الله از بطن آیات قرآن کریم است، بنابراین دارای روش داده بنیاد و ازآنجاکه با استفاده از یافته‌های قرآنی درصدد ارائه الگوی ارتقاء سطح روحیه مجاهدان عرصه جهاد فی سبیل است، از نوع کاربردی محسوب می‌شود. جامعه آماری تحقیق؛ مشتمل بر آیات نورانی و تفاسیر نمونه و راهنما قرآن کریم و همچنین بیست نفر از خبرگان علوم و معارف قرآنی و دفاعی می‌باشند که به روش هدفمند انتخاب‌شده‌اند. روش‌های گردآوری داده‌ها میدانی و کتابخانه‌ای است و ابزار جمع‌آوری اطلاعات از خبرگان، پرسشنامه است. بر مبنای یافته‌های این مقاله و با توجه به محاسبه میانگین داده‌های پرسشنامه که عدد 57/4 (در حد خیلی زیاد) است؛ می‌توان گفت که 91% جامعه نمونه (اکثریت مطلق) مقوله‌های به‌دست‌آمده را در سطح خیلی زیاد بر الگوی ارتقاء روحیه مجاهدان عرصه جهاد فی سبیل الله از منظر قرآن کریم تاثیرگذار می‌دانند.
کلیدواژه قرآن کریم، الگو، روحیه، مجاهد، جهاد
آدرس دانشگاه علوم قرآنی قم, ایران, دانشگاه عالی دفاع ملی, ایران, دانشگاه عالی دفاع ملی, ایران
پست الکترونیکی kiani.sorena@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved