>
Fa   |   Ar   |   En
   بیانیه ماموریت دانشکده امنیت ملی در نظام آموزشی روزآمد براساس نیازسنجی سطوح راهبردی  
   
نویسنده شیرازی حسن ,عصاریان نژاد حسین ,صفری اسکندر
منبع امنيت ملي - 1395 - دوره : 5 - شماره : 21 - صفحه:9 -34
چکیده    این پژوهش با هدف بازنگری ماموریت دانشکده امنیت ملی بر اساس نیازسنجی سطوح راهبردی انجام شده و از نوع کاربردی و توسعه‌ای است. این مقاله با استفاده از نظرات 144 نفر از خبرگان و مسئولین حوزه امنیت به روش آمیخته (کمی و کیفی) تدوین گردیده و داده‌های گردآوری شده نیز با استفاده از آمار توصیفی و آزمون رتبه‌بندی فریدمن و تحلیل عاملی تحلیل شده است. نتایج تحقیق بیانگر این موضوع است که در ماموریت فعلی دانشکده امنیت ملی، به سه محور پرداخته شده اما در بازنگری ماموریت پیشنهادی که با رویکرد آینده‌نگری و بر اساس تهدیدات و آسیب‌پذیری‌های حوزه‌های امنیتی و مطالبات اسناد بالادستی احصاء گردیده، دو محور اساسی با عنوان: 1. ارتقاء توان تحلیل، مدیریت و سیاست‌گذاری در اهداف و اولویت‌ها در نهادها و موضوعات امنیتی سازمان‌های لشکری و کشوری و 2. تامین نیازهای مدیریت امنیتی در نهادها و موضوعات امنیتی در سطوح راهبردی موجب تمایز ماموریت دانشکده امنیت ملی در وضعیت مطلوب در مقایسه با وضعیت موجود گردیده است. این ادعا با سطح اطمینان 93/0 تائید گردیده و می‌تواند مبنای برنامه‌ریزی دانشکده امنیت ملی در وضعیت مطلوب قرار گیرد. بنابراین محورهای ماموریت دانشکده امنیت ملی در نظام آموزشی روزآمد عبارت‌اند از: تامین نیازهای مدیریت امنیتی در نهادها و موضوعات امنیتی در سطوح راهبردی کشوری؛ ارتقاء توان تحلیل، مدیریت و سیاست گزاری در اهداف و اولویت‌ها در نهادها و موضوعات امنیتی در سازمان‌های لشکری و کشوری؛ پیشبرد مرزهای دانش در ابعاد نظری و کاربردی بر اساس مبانی دینی و ارزشی در حوزه‌های اطلاعاتی و امنیتی؛ تربیت و آماده‌سازی محققان و مدرسان تحقیقاتی و آموزشی در حوزه‌های اطلاعاتی و امنیتی؛ آموزش فرماندهان و مدیران سطوح راهبردی در حوزه‌های اطلاعاتی و امنیتی.
کلیدواژه مدیریت امنیتی، دانشکده امنیت ملی، روزآمد، نیازسنجی، سطوح راهبردی
آدرس دانشگاه عالی دفاع ملی, ایران, دانشگاه عالی دفاع ملی, ایران, دانشگاه عالی دفاع ملی, ایران. دانشگاه علوم انتظامی امین, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved