>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی تاثیر مولفه ‌های زیست محیطی بر امنیت زیستی جمهوری اسلامی ایران  
   
نویسنده مرادیان محسن ,فراستی امیر ,سعیدی منش مسعود
منبع امنيت ملي - 1393 - دوره : 3 - شماره : 13 - صفحه:97 -124
چکیده    هرگونه ناهنجاری در محیط‌زیست ناشی از عوامل طبیعی یا مصنوعی و صنعتی دارای پیامد و مخاطرات جدی علیه حیات بشری به‌تبع مخل امنیت زیستی کشور خواهد شد. اختلالات محیط‌زیستی از قبیل آلودگی هوا, سوخت فسیلی, پسماندهای شهری و صنعتی و...هر کدام به نحوی از انحاء امنیت زیستی را تحت تاثیر قرار می‌دهند. هدف این پژوهش تعیین مولفه‌های زیست محیطی است که بر امنیت زیستی تاثیر می‌گذارد بنابراین این سوال مطرح خواهد شد مولفه‌های زیست محیطی به ترتیب اهمیت کدامند؟ و هر یک چه تاثیری بر یکدیگر و بر امنیت زیستی خواهند داشت داده‌های تحقیق به روش پرسشنامه و پایایی آن با استفاده از روش کرونباخ اخذ شد در تجزیه و تحلیل از آزمون t یک متغیره و برای طبق بندی میزان اهمیت از آزمون فریدمن و جهت پیش‌بینی مشارکت هریک از عوامل نه‌گانه روش رگرسیون خطی بکار گرفته شد. در نهایت اثرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای مستقل با روش تحلیل محتوا به دست آمد. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد معضلات اجتماعی, تولید پسماندهای خطرناک, ضعف بینش و آگاهی مردم, تغیر در کاربری زمین‌ها, راهبردهای ناموفق, ضعف کارکردی نهادهای متولی, آلودگی هوا, و گسترش نامطلوب مهندسی شهری و صنعتی به‌عنوان مولفه‌های زیست محیطی موثر بر امنیت زیستی است نتایج حاصله موید این موضوع است که معضلات اجتماعی (افزایش جمعیت زیر فقر, نابرابری درآمدها, بیکاری, نیازهای تغذیه ای و استفاده بی‌رویه, و ضعف بینش مردم) بیشترین تاثیر بر امنیت زیستی را دارند.
کلیدواژه امنیت زیستی، محیط زیستی، مولفه زیستی، مولفه زیست محیطی، پیامدهای آمنیتی
آدرس دانشگاه عالی دفاع ملی, ایران, دانشگاه عالی دفاع ملی, ایران, دانشگاه علوم انتظامی امین, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved