>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی پارادایم امنیتی تهدید در مقابل تهدید  
   
نویسنده بوالحسنی خسرو ,کلانتری فتح الله ,سعادت‌راد علیرضا ,جافری محمدقربان
منبع امنيت ملي - 1395 - دوره : 5 - شماره : 20 - صفحه:146 -168
چکیده    گفتمان‌های امنیتی موجود بر اساس الگوهای رایج امنیتی بیان شده است، هدف از این تحقیق بیان پارادایم امنیتی بومی برای ج.ا.ایران بر مبنای تهدید در مقابل تهدید است. حال سوال اصلی این است که پارادایم امنیتی تهدید در مقابل تهدید دارای چه وی‍ژگی‌هایی است؟ پژوهش از نوع کاربردی بوده و به روش زمینه‌ای موردی و با تحلیل کمی و کیفی(آمیخته) انجام گردیده است. جامعه آماری 230 نفر تعیین شده که با استفاده از فرمول کوکران، حجم نمونه 69 نفر است. اطلاعات این تحقیق از دو روش کتابخانه‌ای، میدانی و اسناد و مدارک گردآوری و تحلیل شده است. نتایج پژوهش حکایت از آن دارد، مکتب امنیتی جدیدی تحت عنوان: تهدید در مقابل تهدید با بازی دوسر بُرد و تفکر آرمان‌گرایی در هدف و واقع‌گرایی در عمل جهت مقابله با تهدیدات چندوجهی مورد نیاز است. ویژگی‌های آن عبارت است از: قابلیت‌محوری، ارزش‌محوری، هوشمندی، فراکنشی، احساسی و درون‌زایی با نگاه به بیرون. کارکرد این مکتب نوعی راهبرد بازدارندگی با رویکرد تهاجمی و مبتنی بر ارعاب است. این راهبرد نظریه موازنه منافع را جایگزین نظریه‌های موازنه قوا و موازنه تهدید نموده و توازن همه‌جانبه‌ای بین تهدید و امنیت و منافع برقرار می‌کند. راهبرد ذکر شده بر اساس وحدت و همدلی بین مردم و دولت مردم‌پایه بوده و از طریق همگرایی با یازیگران خارجی، دیپلماسی فعال، اقتصاد مقاومتی، عزم ملی و مدیریت جهادی نقش موثری در افزایش ضریب امنیتی ج.ا.ا. دارد.
کلیدواژه پارادایم، تهدید، امنیت، منافع، بازدارندگی
آدرس دانشگاه عالی دفاع ملی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved