>
Fa   |   Ar   |   En
   نقش همبستگی، انسجام و وحدت ملی به‌عنوان یک ظرفیت اساسی جهت مقابله با جنگ نرم دشمن  
   
نویسنده رضاییان مهدی ,خادم دقیق امیرهوشنگ ,فینی زاده بیدگلی جعفر
منبع امنيت ملي - 1395 - دوره : 5 - شماره : 20 - صفحه:104 -144
چکیده    گروه مخالف قوم‌گرای جمهوری اسلامی، امکان و توانمندی بیشتری برای بسیج افکار عمومی و گروه‌های مختلف جمعیتی نسبت به گروه مخالف صرفاً ایدئولوژیک دارد. درواقع، ظرفیت مخالفین ایدئولوژیک برای اقناع و بسیج گروه‌های اجتماعی تا حد زیادی کاهش‌یافته و ازاین‌رو، تاکید بر مخالفین قوم‌گرا برای ضربه زدن به‌نظام مقدس جمهوری اسلامی، گزینه و امکان مناسب‌تری به شمار می‌رود.بنابراین سوال پژوهش این است که نقش همبستگی، انسجام و وحدت ملی در ظرفیت‌های داخلی کشور جهت مقابله با جنگ نرم دشمنان چیست؟ برای پاسخ به این سوال از روش تحقیق ترکیبی (کیفی کمی) و ابزار گردآوری داده‌ها؛ فیش‌برداری(تحلیل کیفی مطالعات انجام شده) و انجام مصاحبه با تعداد 20 نفر از نخبگان و خبرگان اطلاعاتی – امنیتی آشنا با سه حوزه امنیت ملی، انسجام و همبستگی ملی و جنگ نرم و همچنین توزیع پرسشنامه استفاده گردید.نتایج حاصل از تحقیق موید این مطلب است که توجه به هویت هستی شناختی (دینی)، هویت جامعه‌شناختی (ملی)، هویت انسان‌شناختی (قومی)، هویت جمعی، التزام به منافع ملی و افزایش مشارکت، ساخت هویت فراگیر، توسعه و تقویت دفاع همه‌جانبه ملی، الحاق به کنوانسیون جهانی تنوع فرهنگی، افزایش سطح وابستگی‌ها و اعتمادپذیری‌ها، تولید و بازتولید نیازهای فرهنگی و اخلاقی، ارتقاء ظرفیت راهبردی زبان فارسی، گسترش سرمایه اجتماعی در بین اقوام، تامین امنیت اجتماعی گروه‌های قومی، ساخت گفتمان‌های ارزشی جامع، التزام به مظاهر نمادین ملی از عوامل موثر در ارتقاء سطح همبستگی، انسجام و وحدت ملی در ظرفیت‌های داخلی کشور جهت مقابله با جنگ نرم دشمنان است.
کلیدواژه انسجام و وحدت ملی، قوم‌گرایی، همبستگی ملی، قوم‌گرایی، جنگ (قدرت و تهدید) نرم
آدرس دانشگاه عالی دفاع ملی, ایران, دانشگاه عالی دفاع ملی, ایران, دانشگاه عالی دفاع ملی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved