>
Fa   |   Ar   |   En
   مدل شبکه ای، مدل مطلوب در اشراف ملی اطلاعات  
   
نویسنده عصاریان نژاد حسین ,شریفی زارچی احمدعلی
منبع امنيت ملي - 1395 - دوره : 5 - شماره : 20 - صفحه:9 -33
چکیده    با عنایت به تحولات روز افزون در عرصه اجتماع و اطلاعات و غافلگیری های اطلاعاتی و امنیتی که در دستگاه های مزبور بوقوع پیوسته و مقابله با رویداد را با دشواری همرا نموده، پرداختن به رویکرد اطلاعاتی که کامل و جامع بوده و از اطمینان بیشتری برخوردار باشد برای مدیران تصمیم گیر، ضروری است از اینرو مقاله حاضر با هدف شناخت رویکرد مناسب برای اشراف ملی اطلاعات در پی پاسخ به این سوال است که رویکرد مناسب اشراف ملی اطلاعات کدام است و آیا بین رویکرد مناسب اشراف ملی اطلاعات و تمرکز مدیریت اشراف در ساختار عالی رابطه معنی داری وجود دارد؟ همچنین بین کارکرد موفق و یکپارچگی اطلاعات رابطه معنا داری وجود دارد؟ پژوهش از نظر هدف کارکردی و توسعه ای و از نظر روش تحلیل، همبستگی است و داده های کمی جمع آوری شده از طریق پرسشنامه توسط نرم افزار spss تجزیه وتحلیل و سپس مورد بررسی قرار و استنتاج قرار گرفته است. جامعه آماری کلیه مدیران سازمانها مرتبط با اطلاعات اعم از جمع آوری، تولید، پشتیبانی و توزیع می باشد. جمعیت نمونه تعداد یکصد نفر از مدیران سازمانهای مزبور شامل اطلاعاتی و غیر اطلاعاتی می باشد که به صورت هدفمند گزینش شده اند. یافته های تحقیق نشان می دهد رویکرد مناسب اشراف ملی اطلاعات شبکه ای، و بین متغیرهای اشاره شده رابطه معنا دار وجود دارد.
کلیدواژه اشراف ملی اطلاعات، تمرکز ساختار، رویکرد شبکه ای، اطلاعات ملی
آدرس دانشگاه عالی دفاع ملی, ایران, دانشگاه عالی دفاع ملی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved