>
Fa   |   Ar   |   En
   ارائه یک مدل معماری بومی رایانش ابری در بخش دفاعی  
   
نویسنده ولوی محمدرضا ,موحدی صفت محمدرضا
منبع امنيت ملي - 1395 - دوره : 5 - شماره : 19 - صفحه:147 -170
چکیده    فناوری رایانش ابری بر اساس استفاده بهینه از سرویسهای موجود در شبکههای رایانهای به عنوان یک رویکرد نوین در حوزه فناوری اطلاعات در حال توسعه است. مزایای این فناوری باعث شده که بسیاری از کشورهای دنیا، سرویسها، پلتفرمها و زیرساختهای خود را در این ساختار پیادهسازی نمایند. وجود اسناد راهبردی در این حوزه نشان میدهد که استقرار امن رایانش ابری با توجه به تهدیدات نوظهور پیش رو به عنوان یک الزام در همه زیرساختها به ویژه حوزه نظامی مورد تاکید است. در این خصوص موسسه ملی استاندارد و فناوری آمریکا توانسته استاندارد رایانش ابری برای این کشور را تدوین نماید. این استاندارد مورد قبول وزارت دفاع، موسسه تحقیقات پیشرفته دفاعی، موسسه بینالمللی ارتباطات و سایر سازمانهای نظامی آمریکا است. بدیهی است سیاستهای خاص دفاعی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران، پذیرش معماریهای موجود را تایید نمی‌نماید و در نتیجه استانداردها و روالهای مورد پذیرش جهانی به طور کامل و امن مورد استفاده قرار نمیگیرند و لازم است که اصول، سیاستها و چارچوبهای معماری امن برای استقرار رایانش ابری به صورت بومی طراحی شود. هدف از این مقاله ارائه یک مدل معماری بومی برای رایانش ابری دفاعی با توجه به مقتضیات خاص نیروهای مسلح است. در این مقاله ضمن بررسی معماریهای رایانش ابری، چارچوب معماری امن رایانش ابری حوزه دفاعی کشور پیشنهاد شده و بر اساس نظرات خبرگان مورد راستی آزمایی قرار گرفته است. نتیجه این تحقیق اضافه کردن لایه امنیت به عنوان سرویس در معماری رایانش ابری است به گونه ای که همه بخش‌های معماری و ارتباطات بین لایه‌ها را در برگیرد.
کلیدواژه محیط امنیتی، منافه ملی، منافع امنیت ملی، سیاست خارجی
آدرس دانشگاه صنعتی مالک اشتر, ایران, دانشگاه عالی دفاع ملی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved