>
Fa   |   Ar   |   En
   تامین و رفاه اجتماعی و احساس امنیت  
   
نویسنده بیات بهرام ,محمدنجار نفیسه
منبع امنيت ملي - 1395 - دوره : 5 - شماره : 19 - صفحه:121 -145
چکیده    مقاله حاضر به بررسی رفاه و تامین اجتماعی و راتباط آن با پنداشت مردم از امنیت در شهر تهران پرداخته است. پنداشت از وجود میزان و سطح امنیت از منظر پاسخگویان می باشد لذا این مقاله به دنبال این هدف است که آیا بین میزان و سطح رفاه و تامین اجتماعی و تصور از میزان امنیت در شهر رابطه وجود دارد یا خیر.متغیرهای مطرح در این پژوهش شامل عوامل فردی و خانوادگی، دارا بودن بیمه، رضایت از بیمه، امید به آینده و سطح تامین اجتماعی است.چارچوب نظری تحقیق بنا به تناسب موضوع نظریات فیتز پاتریک،الریچ بک ،جرمی بنتام و... مورد استفاده قرار داده و فرضیه‌های تحقیق استخراج شده است. بر این مبنا مدل تحقیق ساخته و پرداخته و سوالات و فرضیات تحقیق تدوین گردیده است. روش تحقیق در این بررسی از نوع پیمایشی و اطلاعات به وسیله پرسشنامه جمع‌آوری گردیده است. جامعه آماری تحقیق شامل شهروندان شهر تهران می‌باشد که تعداد 550 نفر از آنان به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب و مورد سوال قرار گرفتند. در این تحقیق برای پایایی از آزمون آلفای کرونباخ و برای روایی از تکنیک گروه‌های شناخته شده استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار spss استفاده شد. عمده‌ترین یافته‌ها عبارت‌اند :بین میزان ناامنی و داشتن بیمه،طبقه اجتماعی و پنداشت از امنیت رابطه معنی‌دار وجود ندارد. بین متغییر امید به آینده و پنداشت از امنیت جانی – مالی رابطه معنی داری وجود دارد.
کلیدواژه امنیت، احساس امنیت، رفاه اجتماعی، تامین اجتماعی، پنداشت اجتماعی
آدرس دانشگاه عالی دفاع ملی, ایران, دانشگاه شهید بهشتی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved