>
Fa   |   Ar   |   En
   تبیین کارکرد سیاسی جنگ نرم دشمن در دانشگاه‌ها وارائه ی راهبرد مقابله ای  
   
نویسنده خدائی رضا ,زارعی اصغر
منبع امنيت ملي - 1395 - دوره : 5 - شماره : 19 - صفحه:83 -119
چکیده    پیروزی انقلاب اسلامی موجب شد تا بسیاری از معادلات منطقه ای نظام سلطه دچار چالش شود، بنابراین برای مقابله با انقلاب اسلامی و پیشگیری از تسری و صدور آن به سایر ملل، براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران را با به کا رگیری راهبرد جنگ سخت در کنار جنگ نیمه سخت و نرم در دستور کار خود قرار داد، اما ناکامی دشمن در جنگ سخت و نیمه سخت آنان را وادار کرد تا نقطۀ تمرکز خود را بر جنگ نرم قرار دهند؛ که درهمین راستا به منظور مقابله با جمهوری اسلامی، در کنار سایر روشها، راهبرد جنگ نرم برای تغییر نظام سیاسی در سرلوحۀ اقدامات سیاست خارجی دشمن قرار گرفت. با توجه به ویژگیها، شرایط و ظرفیتهای موجود در دانشگاهها، دشمنان نظام جمهوری اسلامی، یکی از حوزههای مهم جنگ نرم را مراکزدانشگاهی موردهدف قراردادند.لذا تعیین ابعاد،مولفه ها وشاخص های جنگ نرم دشمن در دانشگاه ها در دو وضعیت فعلی وافق آینده در دستور کار این پژوهش قرار گرفته و با هدف شناخت کارکرد سیاسی جنگ نرم دشمن در دانشگاهها و ارائه راهبردمقابله ای با آن، با استفاده از روش تحقیق آمیخته (کمی و کیفی)، گذشته نگر وآینده گرا و از نوع کاربردی و توسعه ای تهیه شده است. که ازطریق پرسش نامه محقق ساخته وپس از تایید گویه ها از سوی جامعه نخبگی و تجزیه و تحلیل آماری توصیفی و سنجش این یافته ها از طریق نرم افزارspss به صورت کمی و کیفی، و به روش دلفی و طوفان مغزی، راهبرد هایکلی مقابله با جنگ نرم دشمن در دانشگاه، استخراج وارائهگردیده و سرانجام راهبردها با نظر جامعه نخبگی، اولویت بندی شده است. همچنین تعداد 10 شاخص در رابطه با مولفه کنش های بحران زا، احصاء و درپایان ، 6 راهبرد مرتبط با آنها ارائه گردیده است.
کلیدواژه جنگ نرم، دشمن، دانشگاه، کارکرد، راهبرد
آدرس دانشکده امام محمد باقر(علیه السلام), ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved