>
Fa   |   Ar   |   En
   واکاوی عناصر قدرت نرم در جمهوری اسلامی ایران  
   
نویسنده حسن بیگی ابراهیم ,عصاریان نژاد حسین ,رئیس دهکردی اردشیر
منبع امنيت ملي - 1395 - دوره : 5 - شماره : 19 - صفحه:9 -45
چکیده    ما عناصر قدرت فراوانی داریم. این‌ها را باید حفظ کنیم و روزبه روز افزایش دهیم.(امام خامنه ا ی مدظله العالی 1/1/1393)با ورود مفهوم قدرت نرم و مفاهیم همنشین و مرتبط با آن از جمله جنگ نرم، امنیت نرم، براندازی نرم در ادبیات سیاسی به سرعت در گفتمان‌های امنیتی کشورها جایگاه خاصی یافت و سرمایه گذاری‌های کلانی جهت شناخت منابع ،عناصر ومولفه های قدرت نرم صورت گرفته است در قدرت نرم بر خلاف قدرت سخت مخاطب نه از روی اجبار واکراه، بلکه با رضایت مندی تن به قدرت جدید می‌دهد وخواسته های قدرتمند را اجابت و اجرا می‌کند این بعد متاخر قدرت از عناصر روان شناختی ،اجتماعی ، سیاسی ، فرهنگی، علمی تشکیل شده ،که می‌تواند در کشورهای مختلف وجود داشته باشد اما آنچه مهم می‌باشد این است که در هر کشوری عناصر قدرت نرم که به عنوان دارایی‌های آن کشور محسوب می‌گردند و تولید جذابیت می‌کنند تابعی از ارزش‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، مذهبی وتاریخی خاص آن کشور محسوب می‌گردند و با تحول بسترها و شرایط تغییر می‌یابد . جمهوری اسلامی ایران به‌واسطه ابتنای بر فرهنگ غنی اسلام وبرخوردار از میراث تمدنی وارزش های سیاسی مطلوب وپرجاذبه دارای عناصر فراوانی از قدرت نرم است که طی چند سال اخیر بخشی از آن بالفعل گردیده ونتیجه آن افزایش نفوذ منطقه ای وبین المللی ایران گردیده است که به یقین باید گفت که عناصر قدرت نرم جمهوری اسلامی متفاوت از نوع قدرت نرم در سایر کشورهاست.مو ضوعی که مبنای سوال اساسی این تحقیق قرار گرفت وبا استفاده از روش تحقیق علّی دنبال شد و سوال اساسی تحقیق با عنوان عناصر قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران کدامند؟پاسخ داده شد ومشخص گردید ظرفیت‌های بالقوه جمهوری اسلامی ایران درجهت دست یابی به قدرت نرم ناشی از عناصری در حیطه توانایی‌ها وقابلیت های سیاسی،فرهنگی ،اجتماعی ،علمی وروانشناختی است عناصری نظیر،مردم پایگی،سلطه ستیزی، ولایت فقیه ، ،خدامحوری وتوحید مداری ،فرهنگ و تمدن، ظلم ستیزی ،استکبار ستیزی ، شهادت طلبی و.........می باشدکه نیاز است آن‌ها را حفظ وروزبه روز توسعه دهد . .
کلیدواژه قدرت، قدرت نرم، عناصر قدرت نرم
آدرس دانشگاه عالی دفاع ملی, ایران, دانشگاه عالی دفاع ملی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved